Sylabus předmětu SVZ - Státní a veřejná správa (LDF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVZ
Název předmětu česky:
Státní a veřejná správa
Název předmětu anglicky:
State and Public Administration
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost a schopnost samostatné práce s existujícími prameny a instituty veřejného práva ve vztahu k ochraně dřevin. Schopnost orientace ve stávající právní úpravě umožňující v praxi samostatně řešit základní otázky týkající se právní úpravy ochrany dřevin (tj. např. podávání žádostí, komunikace s příslušnými orgány apod.).
 
Obsah předmětu:
1.
ÚVOD DO PROBLEMATIKY + ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY (dotace 2/0)
2.VYMEZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/2)
3.
PRÁVNÍ ÚPRAVA VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/0)
4.
SUBJEKTY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ (dotace 2/2)
5.ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
 
a.
SYSTÉM VEŘEJNÉ SPRÁVY
b.
POSTAVENÍ A KOMPETENCE MŽP, ČIŽP, AOPK ČR

6.
FORMY REALIZACE ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY (dotace 2/1)
7.
SPRÁVNÍ PRÁVO PROCESNÍ (dotace 2/1)
8.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ (dotace 2/1)
9.
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ -- SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY (dotace 2/1)
10.
PROBLEMATIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ + POZEMKOVÝCH ÚPRAV (dotace 2/1)
11.
PROBLEMATIKA EIA, SEA, IPPC (dotace 2/1)
12.PROBLEMATIKA ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE (dotace 2/1)
13.
SPRÁVNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST + PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ (dotace 2/1)
14.ZPRACOVÁNÍ POSUDKŮ A SOUDNĚZNALECKÁ ČINNOST (dotace 2/1)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
24 h10 h
cvičení
12 h
0 h
příprava na zkoušku
40 h
66 h
zpracování seminární práce
8 h
8 h
Celkem
84 h84 h
 
Požadavky na ukončení:
ZÁPOČET:
Na konci semestru 60 minutový písemný test. Pro zápočet je nezbytné získat min. 6 bodu z 10 (tj. 60 %). Další podmínkou je odevzdání seminární práce nejpozději na poslední hodině.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KADEČKA, S. Správní právo – obecná část: multimediální učební text. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 74 s. Multimediální učební text ;. ISBN 978-80-210-4588-0.
SKULOVÁ, S. a kol. Správní právo - procesní část: multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 102 s. Edice multimediálních učebních textů ;. ISBN 978-80-210-5470-7.
Kol. Právo životního prostředí. 2. vyd. Brno: Muni Press, 2009. 323 s. ISBN 978-80-210-4926-0.

Doporučená:
DAMOHORSKÝ, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. C.H. Beck, 2010. 629 s. Právnické učebnice ;. ISBN 978-80-7400-338-7.
HENDRYCH, D. a kol. Správní právo: obecná část. 7. vyd. C.H. Beck, 2009. 837 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-049-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: