Sylabus predmetu LPED - Lesnická pedologie (LDF - LS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: LPED
Název v jazyce výuky: Lesnická pedologie
Název česky: Lesnická pedologie
Název anglicky: Forest Soil Science
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2013/2014
Vyučující: Ing. Hana Káňová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Základní znalost principů obecné nauky o půdě a její důsledná aplikace do principů lesnické pedologie. Aktivní pochopení procesů v půdě a podstaty hlavních půdních vlastností. Základy praktické lesnické půdní typologie. Národní klasifikační pedologický systém, orientace ve stěžejních mezinárodních taxonomiích. Jednoznačná aplikace jak do typologie lesa, tak do analýzy růstových podmínek lesních porostů hospodářské úpravy lesa.
 
Obsah předmětu:
1.Lesní půda, monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností (dotace 0/0)
 
a.přípravné práce
b.vlastní terénní práce
c.terénní šetření
d.odběr vzorků

2.Pedogeneze. Půdotvorné faktory (dotace 0/0)
3.Půda jako čtyřfázový systém (dotace 0/0)
 
a.pevná půdní frakce
b.půdní roztok
c.půdní plyny
d.půdní biota

4.Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/0)
5.Fyzikální vlastnosti lesních půd (dotace 0/0)
 
a.půdní zrnitost a půdní druh
b.jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje
c.půdní pórovitost
d.tvorba půdní struktury
e.půdní aerace

6.Půdotvorné substráty lesních půd ČR (dotace 0/0)
7.Voda v lesní půdě (dotace 0/0)
 
a.půdní hydrolimity
b.formy a obsah vody v půdě

8.Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti (dotace 0/0)
 
a.půdní reakce
b.půdní sorpce
c.redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě)
d.půdní pufrovitost a její zonace v podmínkách lesních stanovišť (Ulrich, 1983)

9.Půdní koloidika (dotace 0/0)
 
a.náboje půdních částic
b.výměna kationů a anionů
c.adsorpce ionů
d.interakce částic různých původů

10.Organická hmota lesních půd (dotace 0/0)
 
a.život lesní půdy
b.vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici
c.humifikace
d.humus a úrodnostlesních půd

11.Fytoindikace půdních podmínek (dotace 0/0)
 
a.půdoochranná funkce lesních porostů
b.nové pojetí funkce lesů

12.celospolečenské funkcelesa a lesní půdy (dotace 0/0)
13.Koloběh živin (dotace 0/0)
 
a.základní makro- a mikrobiogenní prvky, jejich příjem lesními dřevinami a jejich přístupné formy v lesních půdách
b.Dusík, fosfor, síra
c.Draslík, vápník,hořčík

14.Výživa a hnojení lesních půd (dotace 0/0)
 
a.pedologické aspekty lesního školkařství
b.úprava zásob živin v půdě
c.velkoplošné zásahy
d.kompostování
e.stanovení potřeby hnojení
f.hnojiva a hnojivé látky
g.vedlejší dopady aplikace pesticidů v lesnictví

15.Půdní úrodnost (dotace 0/0)
 
a.imisní zátěž a velkoplošné vápnění
b.eroze

16.Acidifikace lesních půd (dotace 0/0)
17.Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy (dotace 0/0)
 
a.obecné, dílčí a elementární
b.význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace na lesním půdním fondu ČR

18.Diagnostické horizonty lesních půd a jejich význam. Náznaky tvorby horizontů a jejich význam (dotace 0/0)
19.Taxonomie lesních půd (dotace 0/0)
 
a.klasifikační systémy ČR a jejich vývoj
b.FAO/ISSS
c.Soil Taxonomy
d.významné světové systematiky a typologie

20.Současné pojetí systematiky lesních půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2000 (dotace 0/0)
21.Hlavní půdní typy a subtypy lesních půd ČR (dotace 0/0)
22.Stav a vývoj lesního půdního fondu ČR (dotace 0/0)
 
a.Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace
b.Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Kapacita k učení se
-Kapacita přizpůsobovat se novým situacím
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost samostatné práce
-Uvědomění si konceptu kvality
-Vědecko-výzkumné dovednosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Interpretace výsledků analýzy dat
-Schopnost aplikovat profesní znalosti pro řešení praktických lesnických problémů.
-Schopnost práce v terénu
-Schopnost soustředit se na podstatu problému a odhlédnutí od vedlejších faktorů.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     přednáška28 h20 h
     cvičení8 h0 h
     laboratorní práce10 h0 h
     práce v terénu10 h0 h
     odborná exkurze24 h0 h
     konzultace0 h20 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h40 h
     příprava na průběžné hodnocení20 h40 h
     příprava na průběžný test0 h20 h
     zpráva z exkurze, výjezdu, praxe10 h0 h
     zpracování protokolů10 h0 h
Celkem140 h140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je zaměřen na lesnicky využitelné praktické informace s důrazem na typologii lesních půd. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi půdními jednotkami a jednak hospodářsko-úpravnickými, a jednak pěstebně-ochranářskými postupy a přístupy.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DEllis, B. a Foth, H., Soil Fertility, 2nd ed. Springer, Berlin, 1998.
Det al., Půda: situační a výhledová zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR, 1999.
Det al., Statistická ročenka půdního fondu České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha, 1996.
DFoth, H., Fundamentals of Soil Science, Wiley, Chichester, 1991.
DHorník, S. et al., Fyzická geografie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1996.
DJenny, H. , The Soil Resource, Origin and Behaviour, Springer, New York, 1980.
DJírovec, V. , 100 x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením, Lesnická práce, Kostelec n. Č. lesy, 2001.
DKlimo, E., Lesnická pedologie, VŠZ, Brno, 1990.
DLipský, Z., Sledování změn v kulturní krajině, ČZU v Praze, Ústav aplikované ekologie Kostelec nad Černými lesy, 2001.
DNěmeček, J. , Klasifikační systém půd České republiky, ČZU, Praha, 2001.
DPlíva, K., Přírodní podmínky v lesním plánování, ÚHUL, Brandýs n. Labem, 1991.
DPrax, A.; Jandák, J. a Pokorný, E., Půdoznalství, MZLU v Brně, Brno, 1995.
DRejšek, K., Lesnickápedologie. Cvičení, MZLU, Brno, 1999.
DSumner, M.E., Handbook of Soil Science, Springer, Berlin, 2000.
DŠály, R., Pôda základ lesnej produkcie, Příroda, Bratislava, 1978.
DWhite, R.E., Introduction to the Principles and Practice of Soil Science, 2nd ed. Blackwell, Oxford, 1997.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: