Sylabus předmětu LPED - Lesnická pedologie (LDF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LPED
Název předmětu česky:
Lesnická pedologie
Název předmětu anglicky:
Forest Soil Science
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Hana Káňová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (cvičící)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Základní znalost principů obecné nauky o půdě a její důsledná aplikace do principů lesnické pedologie. Aktivní pochopení procesů v půdě a podstaty hlavních půdních vlastností. Základy praktické lesnické půdní typologie. Národní klasifikační pedologický systém, orientace ve stěžejních mezinárodních taxonomiích. Jednoznačná aplikace jak do typologie lesa, tak do analýzy růstových podmínek lesních porostů hospodářské úpravy lesa.
 
Obsah předmětu:
1.
Lesní půda, monitoring aktuálního stavu/dynamiky vývoje půdních vlastností (dotace 0/0)
 
a.přípravné práce
b.vlastní terénní práce
c.
terénní šetření
d.
odběr vzorků

2.
Pedogeneze. Půdotvorné faktory (dotace 0/0)
3.
Půda jako čtyřfázový systém (dotace 0/0)
 
a.
pevná půdní frakce
b.
půdní roztok
c.
půdní plyny
d.půdní biota

4.
Základní znalost laboratorních analýz (dotace 0/0)
5.
Fyzikální vlastnosti lesních půd (dotace 0/0)
 
a.
půdní zrnitost a půdní druh
b.
jílové minerály a jejich sorpční schopnosti/povrchové náboje
c.
půdní pórovitost
d.
tvorba půdní struktury
e.
půdní aerace

6.
Půdotvorné substráty lesních půd ČR (dotace 0/0)
7.
Voda v lesní půdě (dotace 0/0)
 
a.
půdní hydrolimity
b.
formy a obsah vody v půdě

8.
Fyzikálně-chemické půdní vlastnosti (dotace 0/0)
 
a.půdní reakce
b.
půdní sorpce
c.
redox-potenciál (oxidačně-redukční reakce v půdě)
d.
půdní pufrovitost a její zonace v podmínkách lesních stanovišť (Ulrich, 1983)

9.
Půdní koloidika (dotace 0/0)
 
a.náboje půdních částic
b.
výměna kationů a anionů
c.
adsorpce ionů
d.interakce částic různých původů

10.
Organická hmota lesních půd (dotace 0/0)
 
a.život lesní půdy
b.
vlastnosti půdní organické hmoty a faktory ovlivňující její dekompozici
c.humifikace
d.
humus a úrodnostlesních půd

11.Fytoindikace půdních podmínek (dotace 0/0)
 
a.půdoochranná funkce lesních porostů
b.
nové pojetí funkce lesů

12.celospolečenské funkcelesa a lesní půdy (dotace 0/0)
13.
Koloběh živin (dotace 0/0)
 
a.
základní makro- a mikrobiogenní prvky, jejich příjem lesními dřevinami a jejich přístupné formy v lesních půdách
b.
Dusík, fosfor, síra
c.Draslík, vápník,hořčík

14.
Výživa a hnojení lesních půd (dotace 0/0)
 
a.
pedologické aspekty lesního školkařství
b.
úprava zásob živin v půdě
c.
velkoplošné zásahy
d.kompostování
e.
stanovení potřeby hnojení
f.
hnojiva a hnojivé látky
g.vedlejší dopady aplikace pesticidů v lesnictví

15.
Půdní úrodnost (dotace 0/0)
 
a.
imisní zátěž a velkoplošné vápnění
b.eroze

16.
Acidifikace lesních půd (dotace 0/0)
17.
Půdní profil a jeho vývoj. Diferenciační půdní procesy (dotace 0/0)
 
a.
obecné, dílčí a elementární
b.
význam brunifikace, podzolizace, ilimerizace, glejového/pseudoglejového procesu a humifikace na lesním půdním fondu ČR

18.
Diagnostické horizonty lesních půd a jejich význam. Náznaky tvorby horizontů a jejich význam (dotace 0/0)
19.Taxonomie lesních půd (dotace 0/0)
 
a.klasifikační systémy ČR a jejich vývoj
b.
FAO/ISSS
c.
Soil Taxonomy
d.
významné světové systematiky a typologie

20.
Současné pojetí systematiky lesních půd ČR. Klasifikační systém půd ČR 2000 (dotace 0/0)
21.
Hlavní půdní typy a subtypy lesních půd ČR (dotace 0/0)
22.
Stav a vývoj lesního půdního fondu ČR (dotace 0/0)
 
a.
Bonitované půdně-ekologické jednotky ČR, jejich vedení a aktualizace
b.
Hlavní půdní jednotky (HPJ) a jejich význam

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška28 h20 h
cvičení
8 h
0 h
laboratorní práce
10 h
0 h
práce v terénu
10 h
0 h
odborná exkurze
24 h
0 h
konzultace
0 h
20 h
příprava na zkoušku20 h40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
40 h
příprava na průběžný test
0 h
20 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
10 h
0 h
zpracování protokolů
10 h
0 h
Celkem
140 h
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet je zaměřen na lesnicky využitelné praktické informace s důrazem na typologii lesních půd. Podmínkou připuštění ke zkoušce je minimální 80% procentní úspěšnost.

Zkouškou sestává ze dvou částí. V první části student prokazuje aktivní znalost půdních vlastností a procesů. V druhé části pak aktivní znalost vazeb mezi půdními jednotkami a jednak hospodářsko-úpravnickými, a jednak pěstebně-ochranářskými postupy a přístupy.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Ellis, B. a Foth, H., Soil Fertility, 2nd ed. Springer, Berlin, 1998.
et al., Půda: situační a výhledová zpráva, Ministerstvo zemědělství ČR, 1999.
et al., Statistická ročenka půdního fondu České republiky, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Praha, 1996.
Foth, H., Fundamentals of Soil Science, Wiley, Chichester, 1991.
Horník, S. et al., Fyzická geografie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1996.
Jenny, H. , The Soil Resource, Origin and Behaviour, Springer, New York, 1980.
Jírovec, V. , 100 x o hnojení v lese. Zásady zlepšování lesních půd a výživy lesních porostů hnojením, Lesnická práce, Kostelec n. Č. lesy, 2001.
Klimo, E., Lesnická pedologie, VŠZ, Brno, 1990.
Lipský, Z., Sledování změn v kulturní krajině, ČZU v Praze, Ústav aplikované ekologie Kostelec nad Černými lesy, 2001.
Němeček, J. , Klasifikační systém půd České republiky, ČZU, Praha, 2001.
Plíva, K., Přírodní podmínky v lesním plánování, ÚHUL, Brandýs n. Labem, 1991.
Prax, A.; Jandák, J. a Pokorný, E., Půdoznalství, MZLU v Brně, Brno, 1995.
Rejšek, K., Lesnickápedologie. Cvičení, MZLU, Brno, 1999.
Sumner, M.E., Handbook of Soil Science, Springer, Berlin, 2000.
Šály, R., Pôda základ lesnej produkcie, Příroda, Bratislava, 1978.
White, R.E., Introduction to the Principles and Practice of Soil Science, 2nd ed. Blackwell, Oxford, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2012/2013, LS 2011/2012, ZS 2011/2012, LS 2010/2011, ZS 2010/2011, LS 2009/2010 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: