Sylabus předmětu OPLU - Ochrana přírody a její legislativní úprava (LDF - LS 2013/2014)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: OPLU
Název předmětu česky: Ochrana přírody a její legislativní úprava
Název předmětu anglicky: Nature Protection
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/3/1 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy sozologie a s teorií a praxí ochrany přírody.
 
Obsah předmětu:
1.
Definice, význam a náplň ochrany přírody (dotace 2/2)
 
a.
Definice a náplň ochrany přírody
b.
Ochrana přírody jako vědecká disciplína -- sosiekologie, sozologie
c.Tradice vědecky podložené ochrany přírody na MZLU (prof. A. Bayer, prof. A.Zlatník, prof. V. Vaníček)
d.
Etické principy ochrany přírody
e.
Motivy ochrany přírody

2.
Vývoj ochrany přírody v České republice a ve světě (dotace 2/2)
 
a.
Přírodní národy
b.
Od starověku po období romantismu
c.
Počátky koncepční ochrany přírody -- přírodní památky
d.
Ochrana přírody jako veřejný zájem -- legislativní ochrana -- tvorba sítě chráněných území
e.
Ochrana přírody v kontextu trvale udržitelného rozvoje - ekosystémový a globální přístup

3.
Hlavní příčiny narušení přírodního prostředí (dotace 2/2)
 
a.
Vývoj využití krajiny a antropogenních vlivů na přírodu
b.
Vlivy zemědělství
c.
Vlivy lesního hospodářství
d.
Vlivy vodního hospodářství
e.Vlivy urbanizace, průmyslu, dopravy a rekreace

4.Biologická diverzita, geodiverzita a diverzita krajiny (dotace 2/2)
 
a.
Biodiverzita a geodiverzita
b.
Druhová a genetická diverzita
c.
Diverzita společenstev, ekosystémů a krajiny
d.
Ekonomická hodnota hodnota diverzity
e.
Etická hodnota diverzity

5.Ohrožení biodiverzity (dotace 2/2)
 
a.
Rychlost vymírání druhů
b.
Náchylnost druhů k vymírání
c.Příčiny vymírání druhů
5.3.1. Úbytek biotopů
5.3.2. Fragmentace krajiny
5.3.3. Degradace biotopů a znečištění
5.3.4. Nadměrné využívání zdrojů
5.3.5. Invazní druhy

6.
Ochrana druhů a populací (dotace 2/2)
 
a.
Problémy malých populací
b.Zakládání a transfer populací
c.
Ochrana druhů ex situ
d.
Kategorie ochrany druhů
e.
Právní ochrana druhů
6.5.1. Zvláště chráněné druhy v ČR
6.5.2. Památné stromy
6.5.3. Mezinárodní dohody o ochraně druhů (CITES, Bonnská úmluva, Bernská konvence)

7.Územní ochrana přírody (dotace 2/2)
 
a.
Ochrana společenstev a tvorba sítě chráněných území (rozloha, reprezentativnost, unikátnost, zásady péče)
b.
Mezinárodní kategorie chráněných území IUCN
c.
Zvláště chráněná území v ČR
7.3.1. Velkoplošná chráněná území (kategorie, zonace, podmínky ochrany, zajištění péče)
7.3.2. Maloplošná chráněná území (kategorie, předmět, důvod a cíl ochrany,podmínky ochrany, zajištění péče)
d.Územní ochrana přírody v Evropské unii (Natura 2000)
7.4.1. Směrnice o ochraně volně žijících ptáků, ptačí oblasti
7.4.2. Směrnice o ochraně přírodních stanovišť, evropsky významné lokality
e.Mezinárodní sítě chráněných území (Ramsarské lokality, Biosférické rezervace, Světové dědictví, EECONET)
f.
Zásady zpracování plánů péče o chráněná území

8.
Obecná ochrana přírody a krajiny v ČR (dotace 2/2)
 
a.
Územní systémy ekologické stability
b.Významné krajinné prvky
c.Ochrana dřevin
d.
Ochrana krajinného rázu a přírodní parky
e.
Biologické hodnocení

9.
Právo, orgány a státní správa v ochraně přírody (dotace 2/2)
 
a.
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
b.
Působnost obcí a krajských úřadů
c.
Působnost správ národních parků a CHKO
d.
Působnost ministerstva životního prostředí
e.
Působnost České inspekce životního prostředí
f.
Vládní krajinotvorné programy (revitalizace říčních systémů, péče o krajinu, obnova vesnice)

10.
Nevládní organizace ochrany přírody (dotace 2/2)
 
a.
Mezinárodní organizace (IUCN, WWF)
b.
Nevládní ochranářské organizace v ČR (ČSOP, Duha, Nadace Partnerství, regionální sdružení, pozemkové spolky)

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška
28 h
20 h
cvičení
28 h
0 h
práce v terénu
9 h
4 h
odborná exkurze
4 h
4 h
veřejná prezentace (ústní)
1 h
1 h
příprava na průběžný test
10 h
61 h
příprava prezentace
6 h
2 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
4 h
2 h
zpracování protokolů4 h2 h
zpracování seminární práce
18 h
16 h
Celkem
112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet (podmínkou zápočtu je 70% účast na cvičeních, úspěšně absolvovaný test z legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, účast na hlavním cvičení a úspěšně obhájená seminární práce zabývající se hodnocením současného stavu a péče o maloplošné zvláště chráněné území)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PRIMACK, R B. -- KINDLMANN, P. Biologické principy ochrany přírody. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 349 s. ISBN 80-7178-552-0.
MÍCHAL, I. Péče o chráněná území: II. Lesní společenstva. Praha: AOPK ČR, 1999. 713 s. ISBN 80-86064-14-X.
KUČERA, T. a kol. Katalog biotopů České republiky: interpretační příručka k evropským programům Natura 2000 a Smaragd. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR :, 2001. 304 s. ISBN 80-86064-55-7.
REŠ, B. Památné stromy. Praha: AOPK ČR, 1998. 63 s. ISBN 80-86064-12-3.
PIVNIČKOVÁ, M. Ochrana rašelinných mokřadů. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1997. 32 s. ISBN 80-86064-03-4.
PIVNIČKOVÁ, M. Stepní formace a jejich ochrana. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1997. 39 s. Ochrana biologické rozmanitosti. ISBN 80-86064-13-1.
KUČERA, T. Reliktní bory, suťové a roklinové lesy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1999. 27 s. Ochrana biologické rozmanitosti. ISBN 80-86064-32-8.
MACHAR, I. Ochrana lužních lesů a olšin. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1998. 31 s. Ochrana biologické rozmanitosti. ISBN 80-86064-31-X.

Doporučená:
Hora, J., ed. (1998) : Legislativa EU a ochrana přírody. Česká společnost ornitologická, Praha
Chráněná území ČR. Sv. I-XIV. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha.
Základní legislativa Evropské unie související s Naturou 2000. Veronica Brno, 2003
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (novela z roku 2004)

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: