Sylabus předmětu RRMIE - Mikroekonomie (FRRMS - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMIE
Název předmětu česky:
Mikroekonomie
Název předmětu anglicky: Microeconomics
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 4/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Eva Kapráľová, PhD. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Mikroekonomie v AJ a ne SBZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do Mikroekonomie (dotace 2/2)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.Základní koncepty v mikroekomii

2.
Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.
Trh kapitálu a rozdělování důchodů
d.
Trh s půdou
e.
Regionální aspekty trhu s výrobními faktory

3.
Interakce trhů (dotace 4/0)
 
a.
Všeobecná rovnováha
b.
Tržní selhání
c.
Interakce trhů na regionální a národní úrovni

4.
Trh výrobků a služeb (dotace 10/18)
 
a.
Chování spotřebitelských subjektů, odvození poptávky
b.
Chování firem, odvození nabídky
c.
Tržní rovnováha a organizace trhu -- dokonalá a nedokonalá konkurence
d.
Regionální aspekty trhu s výrobky a službami

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku
84 h
příprava na průběžné hodnocení
22 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost mikroekonomické problematiky v rozsahu tohoto kursu. Zkouška se skladá z dvou častí - z písomnej a ústnej. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu mikroekonomie, má charakter testu. Po dosiahnutí 64% z písomné časti študent přistoupi k ústnej časti zkoušky.

Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečné zápočtové písemky. Zápočtovou písemku tvoří dva příklady z obsahové náplně cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. 275 s. ISBN 978-80-86175-70-6.
ŠEVELA, M. Mikroekonomie I: (úvodní kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 154 s. ISBN 978-80-7375-494-5.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. 156 s. ISBN 80-210-3478-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 1. 2015.

Typ výstupu: