Sylabus předmětu ZPRS - Zpřístupňovací stavby pro plnění funkcí lesa (LDF - LS 2013/2014)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ZPRS
Název předmětu česky: Zpřístupňovací stavby pro plnění funkcí lesa
Název předmětu anglicky:
Access Constructions for Performance of Forest Functions
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/2/2 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 20/0/0 (h/h/dny v semestru) (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Petr Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je teoretická a praktická příprava studentů pro činnosti plánování a optimalizace lesní dopravní sítě včetně projektové a investiční přípravy. Po úspěšném absolvování je student způsobilý navrhnout zpřístupnění lesa včetně rozpočtu.
 
Obsah předmětu:
1.Zásady optimální tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě v různých přírodních a hospodářských poměrech. Rozhodovací analýza a její aplikace při výběru optimální varianty trasy lesní cesty. Trasování lesních odvozních cest, jejich estetické a ekologicky šetrné začleňování do zpřístupňovaného lesního ekosystému. Trasa lesní odvozní cesty v půdorysu, řídící čára a její význam při trasování v morfologicky členitých terénech. Směrové návrhové prvky. Trasa lesní odvozní cesty v podélném řezu. Niveleta trasy, technické podmínky a zásady jejího návrhu. Návrhové prvky tělesa lesní odvozní cesty v příčném řezu. Prostorové uspořádání lesní odvozní cesty. Stanovení rozsahu zemních prací, podélné vyrovnání hmot, konstrukce a vlastnosti hmotnice. Projektová dokumentace lesní odvozní cesty, výkaz výměr, rozpočet, přílohy a jejich vybavení. (dotace 1/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
přednáška12 h20 h
cvičení
24 h0 h
odborná exkurze
8 h0 h
konzultace
4 h
0 h
příprava na zkoušku
36 h
36 h
zpracování seminární práce28 h
56 h
Celkem112 h
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu se skládá z praktické části (50% z celkového hodnocení) a teoretické části (50% z celkového hodnocení). Praktická část spočívá ve vypracování projektu optimalizace lesní cestní sítě.
Projekt se zpracovává v programu GIS a odevzdává v elektronické podobě. Je hodnocený vedoucím cvičení a vyhovuje, pokud jsou splněny podmínky zadání. Teoretická část spočívá v ústní zkoušce, která je zaměřena na parametry lesní cestní sítě, optimalizaci lesní cestní sítě a teoretické způsoby a postupy zpracování projektové dokumentace. Zkouška je hodnocena na základě prokázaných znalostí.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HANÁK, K. a kol. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 300 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-76-4.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Trasování a projektování lesních a odvozních cest. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2003. 118 s. 1988. ISBN 80-7157-685-9.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Vybrané statě I. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2002. 154 s. 1945. ISBN 80-7157-639-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 17. 9. 2014.

Typ výstupu: