Sylabus predmetu LDP - Diplomová práce (LI) (LDF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
LDP
Název předmětu česky: Diplomová práce (LI)
Název předmětu anglicky:
Diploma Thesis
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (20 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Děkanát LDF (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Tomáš Badal, PhD. (zkoušející)
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (zkoušející)
Dr. Leticia Botella Sánchez (zkoušející)
Ing. David Březina, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Drápela, CSc. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Hort (zkoušející)
Ing. Václav Hurt, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Petr Kantor, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Michal Kneifl, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Kamil Král, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Matula, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (zkoušející)
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Tomáš Vrška (zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia závěrečnou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.Výběr zadání závěrečné práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování závěrečné práce a vyhotovení zadávacího listu závěrečné práce vedoucím (dotace 0/0)
2.Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu závěrečné práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky a Metodika (dotace 0/0)
3.
Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování závěrečné práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním závěrečné práce
d.
Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.
Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem závěrečné práce s poznatky jiných autorů
g.Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.
Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.
Vypracování tezí závěrečné práce obsahujících stručné vyjádření obsahu práce (cíl, metody, výsledky, závěr) (dotace 0/0)
8.
Odevzdání hotové závěrečné práce spolu s tezemi na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
příprava na zkoušku
560 h
560 h
Celkem
560 h
560 h
 
Požadavky na ukončení:
Obhajoba práce před komisí pro státní závěrečné zkoušky (prezentace práce, reakce na posudky oponenta a vedoucího práce, odpověď na dotazy členů komise).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) diplomovou práci – příručka pro vypracování diplomové práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor N-LI-LI Lesní inženýrství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 3. 10. 2014.

Typ výstupu: