Sylabus predmetu BPN - Bakalářská práce (LDF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
BPN
Název předmětu česky:
Bakalářská práce
Název předmětu anglicky: Bachelor Thesis
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Ing. Jan Dvořák, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Tomáš Badal, PhD. (zkoušející)
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Emilie Bednářová, CSc. (zkoušející)
doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Lumír Dobrovolný, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Dvořák, Ph.D. (garant, zkoušející)
Ing. Miloň Dvořák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Ernst, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Foit, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Vladimír Gryc, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Hana Habrová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Zdeňka Havířová (zkoušející)
Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Libor Hort (zkoušející)
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Karel Janák, CSc. (zkoušející)
Ing. Přemysl Janata, Ph.D. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský (zkoušející)
Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (zkoušející)
Ing. et Ing. Jiří Kadlec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Jiří Kamler, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Radomír Klvač, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Pavel Král (zkoušející)
Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka (zkoušející)
Ing. Karel Krontorád, CSc. (zkoušející)
Ing. Helena Křenková (zkoušející)
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Emanuel Kula, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (zkoušející)
doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Josef Lenoch, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Roman Longauer, CSc. (zkoušející)
prof. Dr. Ing. Petr Maděra (zkoušející)
Ing. Eliška Máchová, Ph.D. (zkoušející)
doc. RNDr. Irena Marková, CSc. (zkoušející)
Ing. Jana Marková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Antonín Martiník, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Radim Matula, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc. (zkoušející)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc. (zkoušející)
Ing. Pavel Nevrkla (zkoušející)
Ing. Vít Novák, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Pecháček, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Luděk Praus, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Purchart, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (zkoušející)
Ing. Martin Rejžek, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (zkoušející)
Ing. Václav Sebera, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Martin Svátek, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Vladimír Šedivý, CSc. (zkoušející)
Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Soňa Tichá, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jan Tippner, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vlastimil Vala, CSc. (zkoušející)
Ing. Zdeněk Vala, Ph.D. (zkoušející)
doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček (zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Student sepíše na základě znalostí a dovedností nabytých v průběhu studia bakalářskou práci na zvolené téma odpovídající jeho studijnímu programu.
 
Obsah předmětu:
1.
Výběr tématu bakalářské práce, konzultace s vedoucím práce, stanovení zásad pro vypracování bakalářské práce a vyhotovení zadávacího listu bakalářské práce vedoucím (dotace 0/0)
2.
Literární rešerše -- studium literatury týkající se tématu bakalářské práce za účelem zpracování kapitol Úvod, Současný stav řešené problematiky, Metodika a Diskuse (dotace 0/0)
3.Příprava metodiky, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
4.
Sběr dat vedoucích k získání požadovaných výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
5.
Zpracování dat a interpretace výsledků, průběžné konzultace s vedoucím práce (dotace 0/0)
6.
Vypracování bakalářské práce v obvyklé struktuře: (dotace 0/0)
 
a.
Úvod
- uvedení do problematiky řešené v práci
b.
Cíl práce
- jasná a stručná definice, co bylo cílem práce
c.
Současný stav řešené problematiky
- literární přehled stavu řešené problematiky před vypracováním bakalářské práce
d.Metodika
- podrobný popis metod použitých při tvorbě závěrečné práce (kdy, kde, jak)
e.Výsledky
- výsledky získané autorem práce
f.
Diskuse
- rozbor zjištěných výsledků formou diskuse a komentářů
- možnost uvedení domněnek a spekulací
- konfrontace výsledků získaných autorem bakalářské práce s poznatky jiných autorů
g.
Závěr
- stručné shrnutí toho, co bylo v rámci práce vykonáno a zjištěno
h.
Summary
- stručný souhrn v anglickém jazyce
i.
Seznam literatury
- seznam veškeré literatury citované v textu práce

7.Vypracování tezí bakalářské práce obsahujících stručné vyjádření obsahu práce (cíl, metody, výsledky, závěr) (dotace 0/0)
8.
Odevzdání hotové závěrečné práce spolu s tezemi na příslušný ústav (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
seminář
10 h
10 h
práce v terénu
10 h10 h
konzultace
20 h
20 h
Celkem40 h
40 h
 
Požadavky na ukončení:
odevzdání a obhajoba bakalářské práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
REJŽEK, M. -- MATULA, R. -- SVÁTEK, M. Jak psát (a jak nepsat) bakalářskou práci – příručka pro vypracování bakalářské práce na LDF MENDELU. Brno: MENDELU, 2013. 13 s.

Doporučená:
ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.
Směrnice děkana č. 2/2007, o úpravě písemných prací a o citaci dokumentů užívaných v kvalifikačních pracích podávaných na LDF. URL: http://www.ldf.mendelu.cz/cz/studium/zaverecna_prace

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-KRAJ-KRAJ Krajinářství, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-LES-LES Lesnictví, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-LES-LES Lesnictví, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-LES-ARB Arboristika, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor B-DREV-DREV Dřevařství, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 3. 10. 2014.

Typ výstupu: