Sylabus předmětu EKPA - Ekologie (ICV - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKPA
Název předmětu česky:
Ekologie
Název předmětu anglicky: Ecology
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/10 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav: Institut celoživotního vzdělávání
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Vladimír Hula, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející)
Dr. Ing. Pavla Šťastná (cvičící)
Prerekvizity:
studovat na fakultě ICV
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, definice, úkoly ekologie, základní ekologické vztahy (dotace 4/0)
 
a.
Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.Dělení ekologie
c.
Organismus a prostředí
d.Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace
e.
Ekologické faktory a jejich působení

2.Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/0)
 
a.
Biogeografické členění zemského povrchu
b.
Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

3.
Populace (dotace 2/0)
 
a.
Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)
b.
Mezidruhové vztahy
c.Potravní vztahy

4.
Biocenóza a ekosystém (dotace 4/0)
 
a.
Typy, struktura, vlastnosti
b.
Dynamika v čase
c.
Struktura ekosystému
d.
Koloběhy látek a tok energie
e.
Stabilita a rovnováha
f.
Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
g.
Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

5.
Ekologické vyhodnocení vzorků, výpočet ekologických indexů (dotace 0/2)
6.
Terénní cvičení (dotace 0/6)
7.
Obhajoba prezentace na individuální téma (dotace 0/2)
8.
Obhajoba prezentace na individuální téma (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
přednáška
14 h0 h
cvičení
6 h
0 h
seminář
8 h
0 h
odborná exkurze6 h
0 h
konzultace
0 h10 h
příprava na průběžné hodnocení
25 h
39 h
příprava prezentace
25 h
35 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.

Doporučená:
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Základy ekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1.
LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
Obor B-SP-UPVOV Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, kombinovaná forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Kateřina Halíčková dne 2. 12. 2013.

Typ výstupu: