Course syllabus RRRSO - Regional Sociology (FRDIS - SS 2013/2014)


     Czech          English          


Course code:
RRRSO
Course title in Czech:
Regional Sociology
Course title in English: Regional Sociology
Semester: SS 2013/2014
Mode of completion and number of credits:
Exam (5 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/1 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual, consulting
Mode of delivery for our mobility students abroad: -- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
Course supervising department:
Faculty:
Teachers:
prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc. (examiner, lecturer, supervisor)
Mgr. Nataša Pomazalová, Ph.D. (examiner, instructor)
Prerequisites:
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Acquiring basic knowledge about the spatial arrangement of social phenomena, acquiring knowledge concerning systematic ways of obtaining information about regional social phenomena, mastering of research methods relevant in regional sociology.
 
Course content:
1.Spatial arrangement in diskurse of regional development and sociology: identities and differences. (allowance 2/1)
2.
Theoretical conditionality of regional sociology (allowance 4/2)
 
a.
Theories of spatial arrangement: geography, social anthropology, political science, demography, sociology
b.
Diffusionism, evolutionism, strcturalism and funktionalism on arrangement of social space.

3.
Methodological conditionality of regional sociology (allowance 4/2)
 
a.
Social space and region in system paradigms: positivism and postpositivism.
b.Social space and region in development paradigms: constructionism and action research.

4.
Problem conditionality of regional sociology (allowance 6/3)
 
a.
Traditional group arrangement of social space: settlements, communication, resources.
b.Modern organizational arrangement of social space: organizational units, communication, resources.
c.Late modern networking of social space: network, communication, resources.

5.
Contemporary wals of social space arrangement and relevant issues (allowance 4/2)
 
a.
Political, economical, military ways of regionalization; consequent social problems.
b.
Global regions, regions in European Union, regions in Czech Republic; consequent social problems.

6.Regional sociology in development plans (allowance 4/2)
 
a.Identification of strengths, limitations and social development problems of the region; research opportunities.
b.
Share of development projects; possibilities of linking academic and non-academic approaches.

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
preparation for exam
28 h
preparation for regular assessment
28 h
preparation of presentation28 h
Total
140 h
 
Assessment methods:
Lectures, seminars, study of literature, separate essay, group work, discussions, individual consultations.
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
BLAŽEK, J. -- UHLÍŘ, D. Teorie regionálního rozvoje. Praha: Karolinum, 2002.
GIDDENS, A. Sociologie. Argo, 1999.
HEŘMANOVÁ, E. -- PATOČKA, J. Regionální sociologie, sociologie prostoru a prostředí. Praha: Oeconomica , 2006.
HRUŠKATVRDÝ, L. Změny ve struktuře osídlení a jejich dopad na rozvoj měst a regionů: pohled prostorové sociologie s využitím multikriteriálních analýz. Ostrava: Accendo , 2012.
HUBÍK, S. Sociální konstrukce regionu: teoretická a metodologická východiska. 1st ed. Brno: MSD, 2006. 102 p. ISBN 80-86633-73-X.
KADEŘÁBKOVÁ, J. Region a regionální vědy: (vybrané sociální, kulturní a environmentální aspekty). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2008. 77 p. ISBN 978-80-7408-009-8.
KAŠPAROVÁ, E. -- KOMÁRKOVÁ, R. -- SURYNEK, A. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press , 2001.

Recommended:
CASTELLS, M. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol I: The Rise of the Network Society (selected parts). Oxford: Blackwell, 2000.
HUBÍK, S. Globalization and Community Development. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2001. v. 47, no. 5, p. 189--193. ISSN 0139-570X.
HUBÍK, S. Operational zones, countryside, network society. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2007. v. 53, no. 11, p. 491--494. ISSN 0139-570X.
HUBÍK, S. Social construction of local-regional capital -- methodology. Zemědělská ekonomika = Agricultural Economics. 2004. v. 50, no. 10, p. 445--449. ISSN 0139-570X.
KELLER, J. Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011. 211 p. ISBN 978-80-7419-044-5.
MEČIAR, J. Obecná regionální geografie I. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SOUKUP, V. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha : Portál, 2011.
VOTRUBEC, C. Lidská sídla, jejich typy a rozmístění ve světě. Praha: Academia, 1980. 393 p.
SCHERM, I. -- WAACK, C. -- GARSZTECKI, S. Regionální identita a transnacionální prostory ve středovýchodní Evropě. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-RD-SEDR Socioeconomic and Environmental Development of Regions, full-time form, initial period WS 2011/2012
Field of study B-RD-SEDR Socioeconomic and Environmental Development of Regions, full-time form, initial period WS 2012/2013
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Bc. Vít Karber on 02/03/2014.

Type of output: