Sylabus předmětu RRASA - Aplikovaná statistika v AJ (FRRMS - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRASA
Název předmětu česky:
Aplikovaná statistika v AJ
Název předmětu anglicky:
Applied Statistics in English
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav demografie a aplikované statistiky (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání teoretických vědomostí a znalostí základních výpočetních postupů z oblasti popisné statistiky, měření závislostí číselných a slovních znaků, popisu časových řad a statistického srovnávání v oblasti sociálně ekonomických jevů. Seznámení se statistickým výpočetním prostředím v programu MS Excel.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do statistiky (dotace 6/6)
 
a.
Co je statistika, její charakteristické znaky, etapy statistického zkoumání. Statistické vyjadřovací prostředky.Přehled terminologie.
b.Statistické řady, rozdělení četností, variační tříděni.Významné hodnoty. Analýza struktury.

2.
Popisná statistika (dotace 12/12)
 
a.
Vlastnosti variační řady a jejich vyjádření pomocí charakteristik
b.Měření úrovně a variability. Momenty a momentové charakteristiky.
c.
Základní pojmy statistické závislosti
d.
Regresní úloha a metoda nejmenších čtverců, index korelace
e.Jednoduchá lineární korelace, sdružené regresní přímky a korelační koeficient
f.
Slovní znaky. Kontingenční a asociační tabulka a jejich analýza.

3.Statisticka dynamika (dotace 10/10)
 
a.Měření a srovnávaní velikosti jevů, typy veličin, definice a druhy poměrných čisel. Indexy v užším slova smyslu, pojem, druhy
b.Individuální složené indexy.Souhrnné indexy.
c.
Principy rozkladu indexů a absolutních rozdílů
d.
Druhy časových řad a jejich vyjadřování. Elementární charakteristiky.
e.
Měření trendu a měření sezónnosti. Nepravidlená složka časové řady. Extrapolační předpovědi. Měření závislosti časových řad.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava na průběžný test28 h
zpracování protokolů
28 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Odevzdání 4 individuálně zadaných příkladů a 2 průběžných testů v trvání 60-ti minut a zaměřených na příklady a teorii. Body ze samostatných prací a testů slouží k výpočtu výsledné známky. Požaduje se 50% úspěšnost.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Statistics for engineers and scientists. Boston: McGraw-Hill, 869 s. ISBN 0-07-121492-5.
ADAMEC, V. Statistics I. Ediční středisko, MZLU v Brně: 2004. 92 s.
GUJARATI, D N. Basic econometrics. 4. vyd. Boston: McGraw Hill, 2003. 1002 s. ISBN 0-07-112342-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RRA-SERRA Socioeconomic and Environmental Development of Regions, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
Obor B-MTSA-MRSA International Development Studies, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Typ výstupu: