Sylabus predmetu KD - Kulturní dědictví (FRRMS - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KD
Název předmětu česky: Kulturní dědictví
Název předmětu anglicky:
Cultural heritage
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Fakulta:
Vyučující: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Sochor (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s typy kulturního dědictví, tvorbou, zprostředkováváním, uchováváním a využíváním kulturních a přírodních hodnot, právem jako nástrojem péče o kulturní dědictví, správou a prezentací dědictví, historickým vývojem péče o dědictví, zahraničními přístupy k ochraně dědictví a jeho prezentaci a vztahem kultury a ekonomiky.
 
Obsah předmětu:
1.
Kultura, kulturní a přírodní dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Základní pojmy a přístupy.
b.Tvorba, zprostředkovávání, uchovávání a využívání kulturních a přírodních hodnot.

2.
Úvod do dějin evropské kultury. (dotace 3/0)
 
a.
Dějiny umění.
b.
Exkurz do environmentaliky.
c.
Teorie vnímání.

3.
Nehmotné kulturní dědictví (dotace 3/0)
 
a.Výroční obyčeje.
b.
Nehmotné kulturní dědictví zapsané na seznam UNESCO.

4.
Historický vývoj péče o dědictví. (dotace 3/0)
 
a.Dějiny památkové péče.
b.
Vznik muzeologie.
c.
Vývoj metodik.

5.
Správa a prezentace kulturního dědictví. (dotace 3/0)
 
a.
Počátky sběratelství a dokumentace kulturního dědictví, vznik vědeckovýzkumných a muzejních institucí.
b.Muzea a galerie.

6.
Zahraniční přístupy k ochraně dědictví a jeho prezentaci. (dotace 3/0)
 
a.
Úvod do problematiky prezentace dědictví v zahraničí - in situ, in fondo, Afrika, Asie, Austrálie, Evropa, Kanada, Latinská Amerika, Nový Zéland, Severní Amerika.

7.
Lokální a regionální kultura v České republice. (dotace 3/0)
 
a.Kulturní prostor, kulturní politika.
b.Příklady vymezování sociokulturních, etnografických a kulturních regionů.
c.
Lokální hmotná a nehmotná kultura.

8.
České právo jako jeden z nástrojů péče o kulturní dědictví. (dotace 3/0)
 
a.
Památková péče v ČR, kategorizace památek.
b.Zákon o státní památkové péči č. 20/87.
c.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy č. 122/00, vyhláška 275/2000, metodické předpisy.
d.
Archeologie a její místo v péči o kulturní dědictví.
e.
Odborné organizace a rady pro studium a ochranu kulturního dědictví.

9.
Vztah kultury a ekonomiky. (dotace 3/0)
 
a.
Projekty Culture 2000, TACR, Norské fondy.
b.
Programy Ministerstva kultury na ochranu kulturního dědictví.
c.
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví.
d.
Regenerace památkových rezervací a zón.
e.Program podpory pro památky UNESCO.

10.
Ohrožení kulturního a přírodního dědictví, problémy současné památkové péče a muzeologie. (dotace 3/0)
 
a.
Smysl památkové péče, její historie.
b.
Metodiky a směry v památkové péči, vznik moderní památkové péče.
c.
Sporné body památkového zákona.

11.
Marketing a management kulturního dědictví 1 (dotace 3/0)
 
a.
Cena umění a kulturního dědictví, distribuce umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace, plánování a strategie.

12.
Marketing a management kultruního dědictví 2 (dotace 3/0)
 
a.
Cena umění a kulturního dědictví, distribuce umění a kulturního dědictví, marketingová komunikace, plánování a strategie.
b.
Návštěva kulturní památky (Benediktinského kláštera v Rajhradě) a beseda s pracovníkem památky o správě a financování instituce.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
36 h
konzultace
24 h
příprava na zkoušku
78 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
zpracování seminární práce
32 h
Celkem
210 h
 
Požadavky na ukončení:
Zpracování semestrální práce v rozsahu 3 normostrany do začátku řádného zkouškového období, test, ústní zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
KESNER, L. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada Publishing, 2005. 304 s.
PATOČKA, J. -- HEŘMANOVÁ, E. Lokální a regionální kultura v České republice. Praha: ASPI, 2008. 200 s. ISBN 978-80-7357-347-8.
STRÁNSKÝ, Z. Úvod do studia muzeologie. Brno: Masarykova univerzita , 2000. 169 s. ISBN 80-210-1272-2.
POLÁKOVÁ, J. Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha: Národní památkový ústav, 2007. 238 s. ISBN 978-80-87104-14-9.

Doporučená:
JOHNOVÁ, R. Marketing kulturního dědictví a umění. Art marketing v praxi. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2724-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace VSP Veřejná správa, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Typ výstupu: