Course syllabus RRFRS - Development Cooperation Funding (FRDIS - SS 2013/2014)


     Czech          


Kód předmětu: RRFRS
Název předmětu česky:
Financování rozvojové spolupráce
Název předmětu anglicky:
Development Cooperation Funding
Semestr:
LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
ne Financování rozvojové spolupráce v AJ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je seznámit studenty se strukturou a zdroji financování rozvojové spolupráce, ať už se jedná o zdroje, nadnárodní, národní i soukromé. Po absolvování předmětu by měl student znát základní rámec financování rozvojové spolupráce ve světě, znát hlavní instituce a donory rozdělující prostředky na všech úrovních. Studenti se také seznámí s otázkami souvisejícími s efektivitou a efektivností financování rozvojové spolupráce a různými pohledy, často protikladnými, na řešení efektivity této problematiky.
V detailech budou studenti seznámeni zejména s nejčastějšími formami financování rozvojové spolupráce a to z pohledu donora se zaměřením na hodnocení žádostí o finanční prostředky, kontrolu, finanční audit, monitorování a evaluaci.
 
Obsah předmětu:
1.Struktura financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
2.
Zdroje financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
3.
Formy financování rozvojové spolupráce (dotace 2/2)
4.
Donoři a mezinárodní finanční instituce (dotace 4/4)
5.
Efektivita a efektivnost financování rozvojové spolupráce (dotace 4/4)
6.Modely financování (dotace 4/4)
7.Dotace z pohledu donora (management, kontrola ex post, ex ante) (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška26 h
cvičení
13 h
seminář13 h
projektová práce
12 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava prezentace
12 h
zpracování projektů
40 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Písemná zkouška sestávající z otevřených otázek. Zpracování projektu zaměřeného na financování rozvojové spolupráce.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
1. Raffer, K., Singer, H. W: The Foreign Aid Business: Economic Assistance and Development Co-Operation, Edward Elgar Publishing 1997
2. Arts, K., Dickson, A. K. EU Development Cooperation: From Model to Symbol. Manchester University Press, 2010
3. Lindenberg, M., Bryant, C. Going Global: Transforming Relief and Development Ngos. Kumarian Press, 2001
4. Sachs, J. The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, Penguin 2006

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 3. 2. 2014.

Type of output: