Sylabus předmětu EKOL - Ekologie (AF - LS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
EKOL
Název předmětu česky:
Ekologie
Název předmětu anglicky:
Ecology
Semestr: LS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D. (cvičící, přednášející)
Dr. Ing. Pavla Šťastná (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámit studenty s metodami studia v ekologii, nejdůležitějšími ekologickými pojmy, se základními ekologickými vztahy a procesy a s možným využitím ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.
Vznik, definice, úkoly ekologie (dotace 2/2)
 
a.
Vznik a definice ekologie, vztah k ostatním vědám
b.
Dělení ekologie

2.
Základní ekologické vztahy (dotace 6/6)
 
a.
Organismus a prostředí
b.
Abiotické faktory, ekologická valence, adaptace

3.
Ekologické aspekty rozšíření organismů (dotace 2/2)
 
a.
Biogeografické členění zemského povrchu
b.
Vývoj společenstev organismů u nás v postglaciálu

4.Populace (dotace 4/2)
 
a.Charakteristika a funkce (hustota, struktura, dynamika, migralita)

5.
Vztahy mezi populacemi (dotace 4/8)
 
a.
Mezidruhové vztahy
b.Potravní vztahy
c.
Ekologie opylovačů

6.
Biocenóza (dotace 6/0)
 
a.
Typy, struktura, vlastnosti
b.
Dynamika v čase

7.
Ekosystém (dotace 4/0)
 
a.
Struktura
b.Koloběhy látek a tok energie
c.Stabilita
d.
Fungování antropogenního a přirozeného ekosystému
e.
Biomy (zonobiomy, orobiomy, pedobiomy)

8.Terénní cvičení (dotace 0/6)
9.Závěrečný seminář (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
14 h
seminář
4 h
laboratorní práce
2 h
práce v terénu
2 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
2 h
veřejná prezentace (ústní)2 h
příprava na zkoušku
50 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
příprava prezentace14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Povinná účast na cvičení, předložení a prezentace seminární práce na individuální téma; předmět je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, 40 min, 40 otázek, minimum 50 bodů z možných 80
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PŘIDAL, A. Ekologie opylovatelů: vysokoškolská učebnice. 2. vyd. Brno: Lynx, 2005. 108 s. ISBN 978-80-86877-04-4.
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
TISCHLER, W. Agrarökologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. 499 s.
KREBS, C J. Ecological methodology. 2. vyd. Menlo Park, Calif.: Addison Wesley Longman, 620 s. ISBN 0-321-02173-8.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.
LOSOS, B. a kol. Ekologie živočichů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 316 s. Učebnice pro vysoké školy.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-ZS-AE Agroekologie, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2014/2015 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 25. 4. 2014.

Typ výstupu: