Sylabus predmetu DEDR - Dendronika (LDF - 2013/2014 - doktorské štúdiá)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: DEDR
Název v jazyce výuky: Dendronika
Název česky: Dendronika
Název anglicky: Dendronic
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: doktorský
Semestr: 2013/2014
Vyučující: prof. Ing. Jan Čermák, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem je získat přehled o prakticky aplikovatelných současných poznatcích zejména u procesů a struktur, které lze v současné době měřit na lesnicky významných úrovních biologické organizace (celé vzrostlé stromy a lesní porosty). Zjišťovat příčinné závislosti mezi strukturou a funkcí u hlavních systémů dřevin a interpretovat je teoreticky i prakticky z hlediska operační architektury, vitality a funkční stability objektů za normálních a extrémních podmínek prostředí.
 
Obsah předmětu:
1.Vědecká formulace praktických lesnických otázek, zhodnocení současných možností jejich řešení, (dotace 0/0)
2.Měření hlavních funkčních struktur stromů s využitím moderní instrumentální techniky: (dotace 0/0)
3.Měření toku vody a energie v ekosystémech (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Oborově specifické kompetence:
 
-Aplikace získaných teoretických poznatků při práci v krajině

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studiumKombinované studium
Přímá výuka
     konzultace30 h30 h
Samostudium
     příprava na zkoušku20 h20 h
Celkem50 h50 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
DČermák J. and Nadezhdina N. 2010. Instrumental approaches for studying tree water relations along gradients of tree size and forest age. Chapter 15 (385-426pp.) in: Meinzer F.C., Dawson T. and Lachenbruch B. (eds.): Size- and Age-Related Changes in Tree Structure and Function. Springer , Dordrecht, Heidelberg, London, New York. e-ISBN 978-94-007-1242-3.
DČermák J. and Nadezhdina N. 2011. Field studies of whole-tree leaf and roots distribution and water relations in several European forests. Chapter 4 in Forest Management and the Water Cycle. Ecological studies, 2011, Vol.212, Part 1, e-ISBN 978-90-481-9834_4.
DKimmis J.P., 1987. Forest ecology, Univ.Brit.Columbia, Prentice Hall, N.Jersy, 700 p.
DNadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., and Stokes A. 2012. Root structure: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.
DNadezhdina N., David T.S ., David J.S., Nadezhdin V., Čermák J., Gebauer R., Ferreira M.I., Conceicao N., Dohnal M., Tesar M., Gartner K. and Ceulemans R. 2012.Root function: In Situ Studies Through Sap low Research. In: Manusco S. (ed.): Measuring Roots, an updated approach. Springer Heidelberg, Dordrecht, London, N.York. 382p. e-ISBN 978-3-642-22067-8.

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 1. 2014.

Typ výstupu: