Sylabus předmětu RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBS
Název předmětu česky: Bakalářský seminář
Název předmětu anglicky:
Bachelor Seminar
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Vyučující:
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámení s nabízenými tématy, volba tématu, volba vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.Prezentace nabízených okruhů témat jednotlivými ústavy fakulty (dotace 1/0)
2.Volba tématu bakalářské práce a vedoucího práce (dotace 1/0)
3.Seznámení se zásadami psaní odborného textu včetně typografických zásad (dotace 1/0)
4.
Formulace zadání bakalářské práce včetně schválení vedoucím příslušného ústavu a děkanem (dotace 1/0)
5.Samostatná činnost na bakalářské práci, literární rešerše, samostudium (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zformulování cíle práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2020/2021, LS 2019/2020, ZS 2019/2020, LS 2018/2019, ZS 2018/2019, LS 2017/2018 (a starší)
Místo výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 9. 2013.

Typ výstupu: