Sylabus předmětu RRBS - Bakalářský seminář (FRRMS - ZS 2013/2014)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: RRBS
Název v jazyce výuky: Bakalářský seminář / Bachelor Seminar
Název česky: Bakalářský seminář
Název anglicky: Bachelor Seminar
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (0 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 1/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2013/2014
Vyučující: Ing. Mgr. Jiří Čeněk, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Barbora Daňková, Ph.D. (zkoušející)
RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D. (zkoušející)
doc. Ing. Gabriela Chmelíková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (zkoušející)
JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM (zkoušející)
Ing. Radka Redlichová, Ph.D. (zkoušející)
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (zkoušející)
Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D. (zkoušející)
Mgr. Eva Taterová, MA, Ph.D. (zkoušející)
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámení s nabízenými tématy, volba tématu, volba vedoucího práce, seznámení s principy psaní odborného textu a vypracování zadání práce.
 
Obsah předmětu:
1.Prezentace nabízených okruhů témat jednotlivými ústavy fakulty (dotace 1/0)
2.Volba tématu bakalářské práce a vedoucího práce (dotace 1/0)
3.Seznámení se zásadami psaní odborného textu včetně typografických zásad (dotace 1/0)
4.Formulace zadání bakalářské práce včetně schválení vedoucím příslušného ústavu a děkanem (dotace 1/0)
5.Samostatná činnost na bakalářské práci, literární rešerše, samostudium (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce
-Schopnost řešit problémy

Oborově specifické kompetence:
 
-Definovat a analyzovat aktuální problémové oblasti a faktory.
-Schopnost dedukce, indukce.
-Schopnost pracovat s informačními zdroji a navrhovat kvalifikovaná doporučení.
-Schopnost řešit tvůrčím způsobem problémy v širších souvislostech.
-Student umí vytvořit prezentaci.

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zformulování cíle práce, vypracování osnovy práce a přehled doporučené literatury.
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 10. 9. 2013.

Typ výstupu: