Sylabus předmětu RRMIE - Mikroekonomie (FRRMS - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
RRMIE
Název předmětu česky:
Mikroekonomie
Název předmětu anglicky:
Microeconomics
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
prof. Dr. Ing. Libor Grega (garant)
Ing. Eva Kapráľová, PhD. (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: ne Mikroekonomie v AJ a ne SBZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět poskytuje systematické poznání základní mikroekonomické teorie, a tak vytváří teoreticko-metodologické předpoklady pro studium navazujících aplikačních disciplín jako je podniková ekonomika, enviromentální ekonomika, odvětvová ekonomika, regionální ekonomika apod. Rozbory chování ekonomických subjektů v rámci dokonale i nedokonale konkurenčních tržních struktur vychází především z neoklasického přístupu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod do Mikroekonomie (dotace 2/2)
 
a.
Ekonomie a mikroekonomie
b.
Trh, tržní subjekty, tržní mechanismus
c.
Čas a prostor v ekonomii

2.
Trh výrobků a služeb (dotace 10/18)
 
a.
Chování spotřebitelských subjektů, odvození poptávky
b.Chování firem, odvození nabídky
c.
Tržní rovnováha a organizace trhu -- dokonalá a nedokonalá konkurence
d.
Regionální aspekty trhu s výrobky a službami

3.Trh výrobních faktorů (dotace 8/4)
 
a.
Nabídka a poptávka na trzích s výrobními faktory
b.Trh práce
c.Trh kapitálu a rozdělování důchodů
d.Trh s půdou
e.
Regionální aspekty trhu s výrobními faktory

4.
Interakce trhů (dotace 4/0)
 
a.
Všeobecná rovnováha
b.Tržní selhání
c.Interakce trhů na regionální a národní úrovni

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení28 h
konzultace
6 h
příprava na zkoušku
84 h
příprava na průběžné hodnocení22 h
Celkem
168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematickou znalost mikroekonomické problematiky v rozsahu tohoto kursu. Písemná zkouška se skládá ze dvou částí. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu mikroekonomie. První část má charakter testu a tvoří 20 % závěrečného hodnocení studenta. V rámci druhé části zkoušky student vypracuje písemnou odpověď na dvě zadaná mikroekonomická témata. Tato základní část písemné zkoušky tvoří 80 % výsledného hodnocení studenta.

Student získává zápočet na základě úspěšného vykonání závěrečné zápočtové písemky. Zápočtovou písemku tvoří dva příklady z obsahové náplně cvičení.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MACÁKOVÁ, L. a kol. Mikroekonomie: základní kurs. 11. vyd. Slaný: Melandrium, 2010. 275 s. ISBN 978-80-86175-70-6.
ŠEVELA, M. Mikroekonomie I: (úvodní kurz). 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. 154 s. ISBN 978-80-7375-494-5.

Doporučená:
JUREČKA, V. a kol. Mikroekonomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 359 s. Expert. ISBN 978-80-247-3259-6.
MANKIW, N G. Principles of Economics, 6th edition. USA: South-Western Cengage Learning, 2012. 856 s. ISBN 978-0-538-45305-9.
ŽÍTEK, V. Regionální ekonomie a politika: distanční studijní opora. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2004. 156 s. ISBN 80-210-3478-5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Bc. Vít Karber dne 8. 1. 2015.

Typ výstupu: