Sylabus předmětu EKVS - Ekonomie veřejného sektoru (FRRMS - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: EKVS
Název předmětu česky: Ekonomie veřejného sektoru
Název předmětu anglicky:
Public Sector Economy
Semestr:
ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: Ing. Michelle Dorée, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Mgr. Tomáš Krejčí (cvičící, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět se zabývá základními otázkami a problémy souvisejícími s existencí, úlohami, fungováním a financováním veřejného sektoru v podmínkách smíšených ekonomik. Největší důraz je kladen na pochopení důvodů pro státní zásahy a schopnost analyzovat jejich dopady, ať už mají podobu regulací, plánování či přímého poskytování zboží a služeb v zájmu uspokojování potřeba občanů a rozvoje společnosti.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do ekonomie veřejného sektoru (dotace 2/0)
 
a.
soukromý a veřejný sektor -- vymezení
b.
veřejný zájem, veřejná volba, veřejné finance

2.Tržní selhání a státní zásahy (dotace 10/6)
 
a.
externality, veřejné statky, asymetrické informace
b.
státní zásahy -- hledání optimálního public-private mixu
c.
internalizace, regulace, privatizace a konkurence

3.
Veřejná volba (dotace 4/6)
 
a.
demokracie a efektivní alokace zdrojů
b.
vztah spravedlnosti a efektivnosti

4.
Veřejné výdaje (dotace 8/6)
 
a.nerovnost v příjmech a její měření
b.
dopady a nástroje zmírňování důchodové disparity -- sociální zabezpečení, financování zdravotnictví a vzdělávání
c.optimalizace a zefektivnění veřejných výdajů -- analýza nákladů a užitků

5.
Veřejné příjmy (dotace 4/6)
 
a.
úvod do daňové teorie a politiky
b.
daňové efekty -- dopad daní
c.
daňové systémy, ekonomická a legislativní hlediska jejich výstavby

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
konzultace
6 h
projektová práce28 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na zkoušku
80 h
zpracování projektů
24 h
Celkem168 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou, kde student prokazuje systematické znalosti z teorie veřejného sektoru v rozsahu tohoto kursu. Písemná zkouška je složena ze dvou částí. První část zkoušky pokrývá průřezově celý rozsah kursu. Tato část má charakter testu a její výsledek má 20% váhu v závěrečném hodnocení studenta. V rámci druhé části písemné zkoušky student vypracuje odpověď na dvě zadaná témata z vymezených zkouškových okruhů. Tato druhá část písemné zkoušky má váhu 60 % ve výsledném hodnocení studenta. Do konečného hodnocení studenta je s vahou 20 % započítán také výsledek semestrálního projektu, který je student zpracovává v rámci cvičení. Odevzdání a obhajoba projektu tvoří podmínku k udělení zápočtu.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
STIGLITZ, J E. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997. 661 s. ISBN 80-7169-454-1.
JACKSON, P M. -- BROWN, C V. Ekonomie veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 733 s. Ekonomie. ISBN 80-86432-09-2.
A course in public economics. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004. 413 s. ISBN 0-521-82877-5.
MUSGRAVE, R A. -- MUSGRAVE, P B. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Management Press, 1994. 581 s. ISBN 80-85603-76-4.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-MTS-MRS Mezinárodní rozvojová studia, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor N-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů, prezenční forma, počáteční období ZS 2013/2014
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: -- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Import dat z knihovny dne 31. 7. 2014.

Typ výstupu: