Sylabus předmětu SVRK1 - Světový jazyk - Ruština K 1 (PEF - ZS 2013/2014)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
SVRK1
Název předmětu česky:
Světový jazyk - Ruština K 1
Název předmětu anglicky:
Russian K 1
Semestr: ZS 2013/2014
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (2 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Mgr. Ludmila Horáková
Garantující ústav:
Děkanát PEF (PEF)
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Vyučující:
Mgr. Hana Crhonková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Mgr. Ludmila Horáková (garant)
Ing. Mgr. Šárka Jeřábková (cvičící, přednášející, tutor, zkoušející)
Bc. Viktoryia Saprykina (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Hlavním cílem předmětu je osvojení si a prohloubení znalostí obecného jazyka, a to ve všech jazykových dovednostech (čtení, psaní, poslech, ústní projev).
 
Obsah předmětu:
1.
1. (dotace 0/0)
 
a.
Telefonní rozhovor.
b.
Číslovky 1-20, 30, 40 (nominativ).
c.Skloňování substantiv ženského rodu na -а/-я v singuláru.
d.
2. časování (slovesa na --ить)

2.
2. (dotace 0/0)
 
a.Označení času a časových úseků v ruštině.
b.Substantiva v 3., 6. a 7.pádu plurálu.
c.Minulý čas. Vykání.
d.
Konstrukce надо, нужно + infinitiv

3.
3. (dotace 0/0)
 
a.
Studium cizích jazyků.
b.
1. časování: slovesa na --еть.
c.Časování zvratných sloves

4.4. (dotace 0/0)
 
a.
Rodina.
b.Základní číslovky 20-199 (nominativ).
c.
Skloňování substantiv mužského a středního rodu v singuláru.

5.
5. (dotace 0/0)
 
a.
Opakovací lekce.
b.
Názvy národností.
c.Opakování slovní zásoby.
d.
Předložky.

6.
6. (dotace 0/0)
 
a.
V hotelu.
b.
Nepravidelná slovesa мочь, помочь.
c.Skloňování adjektiv (tvrdý a měkký vzor).
d.
Řadové číslovky. Letopočet.
e.1. časování: slovesa na --овать, -евать

7.
7. (dotace 0/0)
 
a.Orientace ve městě.
b.
1. časování: slovesa na --нуть.
c.
Nepravidelná slovesa идти, ехать.

8.8. (dotace 0/0)
 
a.
Bydlení.
b.
Skloňování substantiv ženského rodu na měkkou souhlásku.
c.
Slovesa s alternací kmenové souhlásky.

9.
9. (dotace 0/0)
 
a.
Jídlo.
b.Nepravidelné slovesa хотеть, есть, пить.
c.Skloňování substantiv na -ий, -ия, -ие.
d.
Rozkazovací způsob.

10.
10. (dotace 0/0)
 
a.
Nakupování.
b.
Nepravidelné sloveso дать.
c.
Infinitivní otázky.
d.1. a 2. pád množného čísla základních vzorů substantiv.
e.
Číslovky 200-1000, миллион, миллиард (nominativ).

11.
11. (dotace 0/0)
 
a.
U lékaře.
b.Částice ли.
c.Podstatná jména na --ж, -ш, -ч, -щ, -ц.
d.
Nepravidelné sloveso принять

12.
12. (dotace 0/0)
 
a.
Opakování slovní zásoby.
b.Slovesa v přítomném a minulém čase: shrnutí.
c.Substantiva: shrnutí.
d.
Předpony sloves a jejich významy.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Kombinované studium
konzultace16 h
příprava na průběžné hodnocení
40 h
Celkem
56 h
 
Požadavky na ukončení:
Student je povinen formou samostudia získat znalost klíčové gramatiky a slovní zásoby z kmenové literatury v rozsahu daném v sylabu předmětu. Na konci semestru je ohodnocen formou: započteno/nezapočteno.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Kombinované studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
NEKOLOVÁ, V. -- CAMUTALIOVÁ, I. -- VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. 1. vyd. Praha: Leda, 2002. 535 s. ISBN 80-85927-96-9.

Doporučená:
Kol. Česko-ruská konverzace. 1. vyd. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 80-7335-020-3.
Česko-ruská konverzace.
BRČÁKOVÁ, D. -- MISTROVÁ, V. -- ARAPOVA, N. Ruská konverzace = Govorite po-russki. 2. vyd. Praha: Leda, 2000. 215 s. ISBN 80-85927-63-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2020/2021, ZS 2019/2020, ZS 2018/2019, ZS 2017/2018, ZS 2016/2017, ZS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. Jiří Gruber dne 3. 9. 2013.

Typ výstupu: