Sylabus předmětu DOAR - Obecná dendrologie (LDF - LS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
DOAR
Název předmětu česky: Obecná dendrologie
Název předmětu anglicky: General Dendrology
Semestr:
LS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Roman Gebauer, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Jana Posslová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Štěpánka Řehořková (cvičící)
doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za určitých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Cytologie (dotace 3/2)
 
a.
Strukturní charakteristiky rostlinných buněk: buněčná stěna, plastidy, mitochondrie, endomembránový komplexu a cytoskeletu. Kompartmentační pravidla, význam membrán pro kompartmentaci.

2.
Histologie (dotace 3/3)
 
a.
Primární a sekundární meristémy, dělení a diferenciace buněk. Typy rostlinných buněk a pletiv. Jednoduchá a složená pletiva. Systémy pletiv: meristémy, krycí, vodivá a základní pletiva, jejich struktura a funkce.

3.
Základy morfologie dřevin (primární a sekundární stavba) (dotace 4/8)
 
a.Primární a sekundárná stavba kořene. Růst kořene, růstový vrchol a kořenová čepička. Pericykl a tvorba laterálních kořenů. Kořenové vlášení. Mykorrhiza. Morfologie kořenů.
b.
Primární a sekundární stavba stonku. Růst stonku. Stavba vzrostného vrcholu. Morfologie stonku.
c.
Anatomie listu.

4.
Základy fyziologie rostlin (dotace 4/0)
 
a.
Fytosyntéza
b.
Respirace
c.
Transport vody, solí a plynů v rostlinách, řízení látkových toků.
d.
Růstové procesy v rostlinách, fytohormony, vnější faktory řídící růst

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžný test
28 h
zpracování protokolů
14 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
K ukončení předmětu je třeba - povinná účast na cvičení, vytvoření protokolů ze cvičení, napsání zápočtového testu na 60 %, který se skládá s praktické (doplnění anatomických popisů u obrázků) a teoretické části. Zkouška se pak skláda z písemnné části (30 minut) a ústní části. Aby student uspěl u zkoušky, musí odpovědět aspoň 50 % otázek správně.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ANDRÉ, J. Vascular organization of angiosperms : a new vision. Enfield: Science Publishers, 2005. 140 s. ISBN 1-57808-310-9.
Plant-environment interactions. Berlin: Springer, 2009. 308 s. ISBN 978-3-540-89229-8.
HOLBROOK, N M. -- ZWIENIECKI, M A. Vascular transport in plants. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2005. 564 s. Physiological ecology series. ISBN 0-12-088457-7.
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
SCHULZE, E. -- BECK, E. Plant ecology. Berlin: Springer, 702 s. ISBN 3-540-20833-X.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2015/2016, ZS 2013/2014, ZS 2012/2013, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Import dat z knihovny dne 31. 7. 2014.

Typ výstupu: