Sylabus předmětu ZLENC - Ekologie krajiny (LDF - LS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZLENC
Název předmětu česky:
Ekologie krajiny
Název předmětu anglicky:
Landscape Ecology
Semestr:
LS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0/3 (h týdně/h týdně/dny v semestru) (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
angličtina
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Petr Maděra
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: prof. Dr. Ing. Petr Maděra (garant)
Prerekvizity:
studovat na fakultě REK nebo studovat na fakultě LDF
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Seznámení s biogeografickou diferenciací krajiny v geobiocenologickém pojetí a jejími aplikacemi a se základními zákonitostmi fungování krajinných systémů. Ve cvičeních zpracování krajinně-ekologické charakteristiky území a návrhu ekologické sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod: příroda, krajina a problémy životního prostředí ČR (dotace 2/0)
2.Ekologie a ekologie krajiny: vznik, vývoj, význam a současné trendy (dotace 2/0)
3.
Geobiocenologický přístup v ekologii krajiny, diferenciace krajiny v geobiocenologickém pojetí (dotace 8/0)
 
a.
Biogeografická regionalizace (provincie, subprovincie, regiony)
b.
Geobiocenologická typologie krajiny, teorie typu geobiocénu
c.Vegetační stupně, trofické řady, hydrické řady, skupiny typů geobiocénů, konstrukce geobiocenologických map
d.
Mapování biotopů (aktuální stav geobiocenóz)
e.Kategorizace antropického vlivu a ekologické stability

4.Struktura krajiny : matrice, plošky, koridory, sítě (dotace 2/0)
5.
Dynamika krajiny: stabilita, stres, geoekologické prognozy (dotace 4/0)
6.Ecologická síť (dotace 8/0)
 
a.
Ekologicky významné prvky: biocentra, biokoridory, ochranná pásma a interakční prvky
b.
Kostra ekologické stability krajiny
c.
ÚSES
d.
Navrhování ÚSES, základní kriteria: diversita potenciálních přirozených ekcosystémů, prostorové vztahy bioty v krajině, prostorové parametry, současný stav krajiny, socioekonomické limity
e.
Evropská ekcologická síť

7.
Typy krajiny Evropy a ČR (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
odborná exkurze
24 h
příprava prezentace
10 h
zpracování seminární práce
50 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Zápočet bude udělován po odevzdání seminární práce na téma Krajinně-ekologické hodnocení vybraného segmentu krajiny (min. 20 stran + mapové přílohy) a její prezentaci (15 min. + diskuze). Zápočet je podmínkou k ústní zkoušce. Zkouška bude probíhat ústní formou (30 min) nad předem danými okruhy otázek.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FORMAN, R T T. Landscape Ecology. New York: John Wiley & Sons, 1986. 619 s. ISBN 0-471-87037-4.

Doporučená:
Buček, A. (2005): Landscape geobiocoenological typology. CD-ROM. MZLU Brno.
Gergel, E.S., Turner, G.M.:Learning landscape ecology. Springer, 2002 + CD Rom, 316 p.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-EUFO-EUFO European Forestry, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 16. 10. 2013.

Typ výstupu: