Sylabus předmětu ITD - Informační technologie (LDF - ZS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
ITD
Název předmětu česky: Informační technologie
Název předmětu anglicky:
Informatics
Semestr:
ZS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 1/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 10/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Tomáš Badal, PhD. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je poskytnout posluchačům co nejširší přehled z oblasti moderních informačních a komunikačních technologií, technickém a programovém vybavení osobních počítačů, porozumět informatice tak, aby s její pomocí mohli lépe řídit dřevařský podnik, realizovat různé obchodní aktivity, efektivněji využívat lidské, finanční a další zdroje. Naučit se využívat informatiku jako konkurenční výhodu. Dále je cílem předmětu seznámit studenty s odvětvově zaměřenými tématy uvedenými v obsahu předmětu. Poskytnout a objasnit studentům teoretická východiska, včetně rozvíjení schopností vedoucích k praktické aplikaci získaných znalostí.
 
Obsah předmětu:
1.Informační technologie - úvod (dotace 1/2)
 
a.
Informace
b.Základní pojmy
c.Ergonomie práce na PC
d.
Vývoj informatiky

2.
Principy podnikové informatiky (dotace 1/2)
3.Informační systémy (IS) a jejich aplikace (dotace 1/2)
 
a.
Aplikační komplex ERP II
b.
Osobní informatika
c.
Kastomizace

4.
Aktualizace IS/ICT (dotace 1/2)
 
a.
Inovace IS/ICT
b.
Dřevařský SW - praktická implementace

5.Business Intelligence (dotace 1/2)
 
a.
Manažerské aplikace EIS
b.
Datový sklad, datové tržiště, metadata
c.Dolování dat

6.
Elektronické podnikání (dotace 1/2)
 
a.Subjekty el. podnikání
b.Elektronický obchod
c.
Elektronické zásobování
d.
Elektronické tržiště
e.
Mobilní obchodování

7.
Informační technologie v informatice - technické prostředky (dotace 1/2)
 
a.Komponenty počítače

8.Informační technologie v informatice -- programové vybavení, data (dotace 1/2)
 
a.
Základní software

9.
Data a informační technologie (dotace 1/2)
 
a.
Databáze

10.Komunikační technologie a internet (dotace 1/2)
 
a.
Sítě
b.Internet, intranet, extranet
c.Elektronická pošta

11.
Rozvoj a provoz podnikové informatiky, řízení podnikové informatiky (dotace 1/2)
 
a.
Systémová integrace

12.
Bezpečnost v informatice (dotace 1/2)
 
a.
Digitální podpis, uživatelská identita
b.
Bezpečnost dat
c.Počítačové viry

13.Autorské právo, právní ochrana dat, ochrana osobních údajů (dotace 1/2)
14.
Podnik a státní správa (dotace 1/2)
 
a.
Portál veřejné správy, Czech POINT, Datové schránky
b.Úřady a adresáře
c.
Informační systémy veřejné správy
d.
Veřejné zakázky, výběrová řízení, dražby

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
přednáška
14 h
10 h
cvičení
28 h0 h
příprava na průběžný test
18 h
36 h
příprava prezentace
2 h
2 h
zpracování seminární práce
22 h36 h
Celkem
84 h
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou pro získání zápočtu: účast na 75% cvičení, případová studie,testy.
Vyřešená případová studie a její prezentace v délce 15 min., zadání v 2. týdnu semestru. Prokázání znalostí práce s kancelářským softwarem Microsoft Office 2007 průběžnými zápočtovými testy - celkem 4 prakticky zaměřené testy,jeden test 30 min., nutno splnit zadaný úkol minimálně na 80%.Písemný test na ověření teoretických znalostí v 13. týdnu semestru, 30 otázek , za 1 bod, 45 minut, pro zápočet nutno získat minimálně 19 bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
TOMAN, P. -- POUR, J. -- GÁLA, L. Podniková informatika. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 482 s. ISBN 80-247-1278-4.
TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 176 s. ISBN 978-80-247-2728-8.
BROŽ, M. a kol. Microsoft Office 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 462 s. ISBN 978-80-251-1719-4.

Doporučená:
BROŽ, M. Microsoft Office Excel 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 407 s. ISBN 978-80-251-1822-1.
PÍRKOVÁ, K. Microsoft Office Word 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 367 s. ISBN 978-80-251-1571-8.
KRÁL, M. -- MAGERA, I. Microsoft Office PowerPoint 2007: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 360 s. ISBN 978-80-251-1619-7.
KRUCZEK, A. Microsoft Office Access 2007. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2007. 368 s. ISBN 978-80-251-1608-1.
Štork, R., Informatika., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 115 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva, prezenční forma, počáteční období ZS 2012/2013
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2014/2015, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, LS 2009/2010, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 13. 3. 2013.

Typ výstupu: