Sylabus předmětu KUP - Krajinné a územní plánování (LDF - ZS 2012/2013)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KUP
Název předmětu česky:
Krajinné a územní plánování
Název předmětu anglicky: Landscape and Land-use Planning
Semestr: ZS 2012/2013
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.
Krajina - kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura, typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů, kulturní vývoj krajiny (dotace 4/4)
2.
Krajinotvorní činitelé - geneze, typizace, procesy, účinnost. Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny (dotace 2/2)
3.
Kulturní krajina - stupně antropizace, antropogenní vlivy, kulturní krajiny ČR, typy a střety, využití (dotace 2/2)
4.
Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny ( úrovně ) - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 2/2)
5.Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 2/2)
6.
Krajinné plánování - cíle, úkoly, význam, vývojové formy, ekologická syntéza krajiny, metody krajinných syntéz (dotace 2/2)
7.
Mezinárodní vazby krajinného plánování (dotace 2/2)
8.
Strategie trvale udržitelného rozvoje - pojetí, koncepce, zdroje, strategické a prognózní plánování (dotace 2/2)
9.
Územní plánování - legislativa, cíle, úkoly, územně plánovací informace, zástupce veřejnosti, rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území (dotace 2/2)
10.
Nástroje územního plánování -- územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí (dotace 2/2)
11.
Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 2/2)
12.
Krajinotvorné projekty a programy - ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. (dotace 4/4)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
42 h
příprava na průběžné hodnocení
14 h
zpracování seminární práce
28 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
hodnocení účasti na cvičeních - účast povinná
odevzdání seminární práce v průběhu semestru - 2 různé seminární práce
obhajoba seminárních prací
závěrečná zkouška (délka cca 2 hodiny, ústní a písemná část)
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
VOREL, I. -- KUPKA, J. a kol. Aktuální otázky ochrany krajinného rázu. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2010. 184 s. ISBN 978-80-01-04537-4.
SKLENIČKA, P. Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková, 2003. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
Dotčené orgány státní správy v procesu územního plánování a územ.řízení. 1. vyd. Brno: ÚÚR, 1996.
Limity využití území / : dodatek č. 1. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007. 1 s.
Limity využití území / : dodatek č. 2. Brno: Ústav územního rozvoje, 2008. 1 s.
HYVNAR, V. a kol. Limity využití území: celostátně platné limity : [praktická příručka]. 3. vyd. Brno: Ústav územního rozvoje, 2007.
DOLEŽAL, J. a kol. Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu s poznámkami. Praha: Linde, 2007. 330 s. ISBN 978-80-7201-656-3.
Stavební zákon: s komentářem a prováděcími vyhláškami : 2009. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 599 s. Právo. ISBN 978-80-7263-513-9.

Doporučená:
Kubeš, J., Plánování venkovské krajiny, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996
Kubeš, J., Územní plánování pro geografy, Praha, Karolinum, 1998
Maier, K., Ekonomika v území, urbanistická ekonomika a územní rozvoj, Praha, ČVUT, 1997
Maier, K., Územní plánování, Praha, České vysoké učení technické, 1997
Nepomucký, P., Krajinné plánování, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-BUK Biotechnické úpravy krajiny, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
Obor N-KI-KI Krajinné inženýrství, prezenční forma, počáteční období ZS 2011/2012
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2011/2012, ZS 2010/2011, ZS 2009/2010, ZS 2008/2009, ZS 2007/2008, ZS 2006/2007 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 13. 3. 2013.

Typ výstupu: