Course syllabus ZOCE - Zoocenologie (AF - LS 2011/2012)


     Czech          English          


Kód předmětu: ZOCE
Název předmětu česky:
Zoocenologie
Název předmětu anglicky: Zoocenology
Semestr:
LS 2011/2012
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.
Garantující ústav:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta: Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Lenka Frýželková (cvičící)
Ing. Jiří Mrtka, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-do
Místnost
VyučujícíAkceČetnost
Kapacita
Poznámka
Pátek7.00-8.50A13
Přednáška
Každý týden
20
vol.
Pátek9.00-10.50
A13
Cvičení
Každý týden
20
 
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Česká republika je tvořena pestrou mozaikou různých biotopů, na které jsou odlišnými ekologickými podmínkami vázáni svým výskytem živočichové. Cílem předmětu je objasnit posluchačům tyto souvislosti a vytvořit ucelený zoocenologický obraz našeho státu. Znalosti a dovednosti, které student získá absolvováním předmětu: orientovat se v problematice vztahů biotop-živý organismus, přehled o biotopech České republiky, schopnost přiřadit těmto biotopům odpovídající spektrum živočichů, posoudit vhodnost biotopů pro jednotlivé druhy živočichů, schopnost generovat negativní i pozitivní vlivy biotopů a lidské činnosti na potenciální spektrum živočichů.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 3/0)
 
a.
EU a ochrana zoocenóz
b.
Ekologie v datech
c.
Zoogeografie
d.
Původ živočichů v ČR

2.
Chráněná území ČR a ochrana živočichů (dotace 0/4)
 
a.
Způsoby organizace ochrany přírody
b.
Právní normy a vyhlášky upravující ochranu živočišných druhů, návaznost na předpisy EU
c.
Bioindikátoři

3.Biotopy České republiky a jejich zoocenózy (dotace 24/0)
 
a.Významné lokality každého biotopu v ČR
b.
Diagnostické a dominantní druhy bezobratlých a obratlovců
c.Podmínky výskytu určitých druhů živočichů
d.
Ohrožení a ochrana biotopu
e.
Praktické příklady

4.
Významné druhy živočichů, praktická výuka, výjezdy - morfologie, bionomie, význam (dotace 0/24)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení
20 h
příprava prezentace10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe
2 h
zpracování protokolů18 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
Ukončení předmětu
Předmět je ukončen písemným testem. Test je tvořen náhodným výběrem 60 otázek ze 600 otázek, které zahrnují celou problematiku studia předmětu. Otázky jsou rovnocenné, za každou lze získat maximálně 2 body, odpovědi nelze vybírat z předem stanovených možností. Podmínkou úspěšného napsání testu je minimální hranice 60 bodů, na hodnocení A je potřeba minimálně 110 bodů, B -- 101-109, C 91-100, D 75-90, E 60-74. Test trvá 30 minut, studenti mohou během testu čerpat ze své studijní literatury, diskriminujícím faktorem je čas.

Ukončení cvičení
Student je povinen vypracovat seminární práci v rozsahu maximálně 10 stran A4, Times New Roman 12, řádkování 1. Seminární práce je na téma Chráněná oblast v blízkosti mého bydliště. Práce musí obsahovat popis lokality, způsob ochrany, ohrožující faktory, přehled o živočišných druzích v oblasti, vlastní názor, literární zdroje.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BORKOVCOVÁ, M. Zoologie pro zahradníky. 1st vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 80 s. ISBN 80-7157-736-7.

Doporučená:
Col. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia-Moscow: Pensoft, 2010. 552 s. BioRisk. ISBN 978-954-642-554-6.
Col. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia-Moscow: Pensoft, 2010. BioRisk. ISBN 978-954-642-555-3.
Chytrý Milan a kolektiv , Katalog biotopů České republiky , Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, 304 s.
Jarklová J., Pelikán J., Ekologický slovník , Fortuna 1999, 144 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2019/2020, LS 2016/2017, LS 2015/2016, LS 2010/2011, LS 2009/2010, LS 2008/2009 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 1. 10. 2012.

Type of output: