Sylabus predmetu BOTVS - Botanika všeobecná (LDF - ZS 2011/2012)


     ECTS sylabus          Sylabus          Rozvrh          


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTVS
Název v jazyce výuky: Botanika všeobecná
Název česky: Botanika všeobecná
Název anglicky: General Botany
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (4 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2011/2012
Vyučující: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za různých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.Rostlinná buňka (dotace 4/4)
 
a.Protoplast, cytoplazmatické provazce, jádro, jadérko, buněčná stěna, vakuoly a jejich barviva, reakce hydrochromních barviv na změny pH, reakce lipochromních barviv na změny pH, plastidy
b.Krystalické inkluze - šťavelan vápenatý (rafidy, styloidy, drúzy), uhličitan vápenatý(cystolithy)

2.Pletiva - charakteristika, rozdělění (dotace 3/5)
 
a.Charakteristika pletiv, pletiva nepravá, pletiva pravá - parenchym, kolenchym, sklerenchym; interceluláry
b.Pletiva krycí - Epidermis + kutikula, epikutikulární vosky a jejich poškození, stomata - listy amfistomatické, hypostomatické; trichomy - krycí, žlaznaté, žahavé
c.Pletiva vodivá - Typy cévních svazků - koncentrické, kolaterální - otevřené, uzavřené, bikolaterální, radiální; ztenčeniny, ztluštěniny

3.Organologie (dotace 3/3)
 
a.Kořen - Homorhizie, allorhizie, mykorhiza, vzrostný vrchol, primární stavba - jednoděložná r., dvouděložná r. nahosemenná r., sekundární stavba, metamorfózy kořene
b.Stonek I.- Typy větvení - hemiblastické, holoblastické; růst bočních větví; stavba stonku - primární - jednoděložná r., dvouděložná r., stavba stonku - sekundární - sekundární kůra, lenticela
c.Stonek II. - Druhotně tloustnoucí stonek - nahosemenné r., krytosemenné r.; borka; modifikace, metamorfózy
d.List - 1)Typy pupenů - dle vzniku, postavení, doby rašení
       - 2) Stavba listu plochého bifaciálního, listu jehlicovitého, Morfologie listu - části listu, listy jednoduché, složené, postavení listu na stonku, připojení listu na stonek, listová žilnatina, kategorie listů, modifikace, metamorfózy bifaciálního, jehlicovitého monofaciálního, monofaciálního listu trav
e.Květ a plod - 1) Stavba květu, květní vzorec, květní diagram
     - 2) Květenství racemózní, cymózní, úbor, hrozen
     - 3) Pylová zrna - anemofilní druh, entomofilní druh
     - 4) Vznik a stavba plodu, semene; hypogeické, epigeické klíčení

4.Metabolismus (dotace 1/0)
 
a.Fotosyntéza
b.Respirace

5.Vodní provoz (dotace 1/0)
 
a.Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Praktické umění určit typy buněk, pletiv a orgánů rostlin
-Schopnost práce s mikroskopem
-Schopnost práce v laboratoři
-Znalost rostlinné stavby a funkce

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška24 h
     cvičení24 h
     konzultace4 h
Samostudium
     příprava na zkoušku30 h
     příprava na průběžné hodnocení10 h
     příprava na průběžný test10 h
     zpracování protokolů10 h
Celkem112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou konání zkoušky je uspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast, vypracování protokolů a úspěšnost průběžných testů. 2 průběžné testy - nutno získat 12 bodů z maximálních dvaceti.Závěrečný zápočtový praktický test - nutná 80% znalost.
Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Písemnou část představuje 4 dílný test, který se boduje. Pro postoupení k ústní části je nutné získat v testu nejméně 3/4 maximálně možného počtu bodů.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPROCHÁZKA, S. a kol.Botanika: morfologie a fyziologie rostlinBrnoMendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně2007978-80-7375-125-8
ZKOLAŘÍK, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- ČERMÁK, M. -- GEBAUER, R. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- HORÁČEK, P. -- PRAUS, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- BERÁNEK, J. -- LIČKA, D.Péče o dřeviny rostoucí mimo les II.VlašimČeský svaz ochránců přírody2010978-80-86327-85-3
ZLARCHER, W.Fyziologická ekologie rostlinPrahaAcademia1988

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 1. 10. 2012.

Typ výstupu: