Sylabus predmetu BOTVS - Botanika všeobecná (LDF - ZS 2011/2012)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: BOTVS
Název předmětu česky:
Botanika všeobecná
Název předmětu anglicky:
General Botany
Semestr: ZS 2011/2012
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Zuzana Špinlerová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání znalostí a dovedností k pochopení vývoje, vývinu, reprodukce, stavby a životních procesů rostlinné buňky, pletiv, orgánů a celistvých lesních rostlin a k pochopení významu proměnlivosti struktur a procesů rostlin pod vlivem dědičných možností za různých režimů vnějších faktorů.
 
Obsah předmětu:
1.
Rostlinná buňka (dotace 4/4)
 
a.Protoplast, cytoplazmatické provazce, jádro, jadérko, buněčná stěna, vakuoly a jejich barviva, reakce hydrochromních barviv na změny pH, reakce lipochromních barviv na změny pH, plastidy
b.
Krystalické inkluze - šťavelan vápenatý (rafidy, styloidy, drúzy), uhličitan vápenatý(cystolithy)

2.
Pletiva - charakteristika, rozdělění (dotace 3/5)
 
a.
Charakteristika pletiv, pletiva nepravá, pletiva pravá - parenchym, kolenchym, sklerenchym; interceluláry
b.Pletiva krycí - Epidermis + kutikula, epikutikulární vosky a jejich poškození, stomata - listy amfistomatické, hypostomatické; trichomy - krycí, žlaznaté, žahavé
c.Pletiva vodivá - Typy cévních svazků - koncentrické, kolaterální - otevřené, uzavřené, bikolaterální, radiální; ztenčeniny, ztluštěniny

3.Organologie (dotace 3/3)
 
a.
Kořen - Homorhizie, allorhizie, mykorhiza, vzrostný vrchol, primární stavba - jednoděložná r., dvouděložná r. nahosemenná r., sekundární stavba, metamorfózy kořene
b.Stonek I.- Typy větvení - hemiblastické, holoblastické; růst bočních větví; stavba stonku - primární - jednoděložná r., dvouděložná r., stavba stonku - sekundární - sekundární kůra, lenticela
c.Stonek II. - Druhotně tloustnoucí stonek - nahosemenné r., krytosemenné r.; borka; modifikace, metamorfózy
d.List - 1)Typy pupenů - dle vzniku, postavení, doby rašení
       - 2) Stavba listu plochého bifaciálního, listu jehlicovitého, Morfologie listu - části listu, listy jednoduché, složené, postavení listu na stonku, připojení listu na stonek, listová žilnatina, kategorie listů, modifikace, metamorfózy bifaciálního, jehlicovitého monofaciálního, monofaciálního listu trav
e.
Květ a plod - 1) Stavba květu, květní vzorec, květní diagram
     - 2) Květenství racemózní, cymózní, úbor, hrozen
     - 3) Pylová zrna - anemofilní druh, entomofilní druh
     - 4) Vznik a stavba plodu, semene; hypogeické, epigeické klíčení

4.Metabolismus (dotace 1/0)
 
a.
Fotosyntéza
b.
Respirace

5.Vodní provoz (dotace 1/0)
 
a.
Funkce vody, vlastnosti vody - fyzikální, chemické, příjem vody, vedení vody, výdej vody, vodní potenciál, vodní bilance, fyziologicko-ekologické typy rostlin ve vztahu k vodnímu provozu

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
24 h
konzultace
4 h
příprava na zkoušku30 h
příprava na průběžné hodnocení
10 h
příprava na průběžný test
10 h
zpracování protokolů10 h
Celkem
112 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou. Podmínkou konání zkoušky je uspěšně ukončené cvičení, kde se hodnotí účast, vypracování protokolů a úspěšnost průběžných testů. 2 průběžné testy - nutno získat 12 bodů z maximálních dvaceti.Závěrečný zápočtový praktický test - nutná 80% znalost.
Zkouška se skládá z písemné části a ústní části. Písemnou část představuje 4 dílný test, který se boduje. Pro postoupení k ústní části je nutné získat v testu nejméně 3/4 maximálně možného počtu bodů.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
PROCHÁZKA, S. a kol. Botanika: morfologie a fyziologie rostlin. 3. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007. 242 s. ISBN 978-80-7375-125-8.
KOLAŘÍK, J. -- MARTINKOVÁ, M. -- ČERMÁK, M. -- GEBAUER, R. -- ŠPINLEROVÁ, Z. -- HORÁČEK, P. -- PRAUS, L. -- KREJČIŘÍK, P. -- BERÁNEK, J. -- LIČKA, D. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 3. vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2010. 696 s. II. ISBN 978-80-86327-85-3.
LARCHER, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988. 361 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 1. 10. 2012.

Typ výstupu: