Sylabus předmětu ZOCE - Zoocenologie (AF - LS 2010/2011)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOCE
Název předmětu česky:
Zoocenologie
Název předmětu anglicky:
Zoocenology
Semestr: LS 2010/2011
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: bakalářský; magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Ing. Jiří Mrtka, Ph.D. (cvičící)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Česká republika je tvořena pestrou mozaikou různých biotopů, na které jsou odlišnými ekologickými podmínkami vázáni svým výskytem živočichové. Cílem předmětu je objasnit posluchačům tyto souvislosti a vytvořit ucelený zoocenologický obraz našeho státu. Znalosti a dovednosti, které student získá absolvováním předmětu: orientovat se v problematice vztahů biotop-živý organismus, přehled o biotopech České republiky, schopnost přiřadit těmto biotopům odpovídající spektrum živočichů, posoudit vhodnost biotopů pro jednotlivé druhy živočichů, schopnost generovat negativní i pozitivní vlivy biotopů a lidské činnosti na potenciální spektrum živočichů.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 3/0)
 
a.
EU a ochrana zoocenóz
b.
Ekologie v datech
c.
Zoogeografie
d.
Původ živočichů v ČR

2.
Chráněná území ČR a ochrana živočichů (dotace 0/4)
 
a.
Způsoby organizace ochrany přírody
b.
Právní normy a vyhlášky upravující ochranu živočišných druhů, návaznost na předpisy EU
c.
Bioindikátoři

3.
Biotopy České republiky a jejich zoocenózy (dotace 24/0)
 
a.Významné lokality každého biotopu v ČR
b.
Diagnostické a dominantní druhy bezobratlých a obratlovců
c.
Podmínky výskytu určitých druhů živočichů
d.
Ohrožení a ochrana biotopu
e.
Praktické příklady

4.
Významné druhy živočichů, praktická výuka, výjezdy - morfologie, bionomie, význam (dotace 0/24)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
24 h
cvičení
12 h
odborná exkurze
12 h
konzultace
2 h
příprava na zkoušku
40 h
příprava na průběžné hodnocení20 h
příprava prezentace
10 h
zpráva z exkurze, výjezdu, praxe2 h
zpracování protokolů
20 h
Celkem
142 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou a předpokladem pro zápis na zkoušku je vypracování semestrální práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BORKOVCOVÁ, M. Zoologie pro zahradníky. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. 80 s. ISBN 80-7157-736-7.

Doporučená:
Kol. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia-Moscow: Pensoft, 2010. 552 s. BioRisk. ISBN 978-954-642-554-6.
Kol. Alien terrestrial arthropods of Europe. Sofia-Moscow: Pensoft, 2010. BioRisk. ISBN 978-954-642-555-3.
Chytrý Milan a kolektiv , Katalog biotopů České republiky , Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, 304 s.
Jarklová J., Pelikán J., Ekologický slovník , Fortuna 1999, 144 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 19. 10. 2011.

Typ výstupu: