Course syllabus RRTVOK - Landscape Design and Landscape Protection (FRDIS - SS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRTVOK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Tvorba a ochrana krajiny
Název anglicky: Landscape Design and Landscape Protection
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: LS 2009/2010
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny
 
Obsah předmětu:
1.Metody analýzy krajiny (dotace 0/0)
 
a.- geodatabáze krajiny a datové modely
b.- mapování krajiny, VKS a VKP
c.- kvantitativní a kvalitativní hodnocení
d.- krajinné hodnotové syntézy
e.- tematické a topografické mapování krajiny

2.Krajinná biotechnika (dotace 0/0)
 
a.- management funkcí krajiny
b.- podklady KP a ÚP
c.- funkční integrace krajinných složek
d.- zalesňování nelesních půd
e.- rekultivace a revitalizace
f.- krajinný ráz
g.- péče o ÚSES a VKP
h.- péče o lesní a nelesní ZCHÚ
i.- účelová zeleň v krajině
j.- rekreační a estetické využití krajiny

3.Voda a vodní hospodářství krajiny (dotace 0/0)
 
a.- hydrologie krajinných území
b.- vodní režim krajiny
c.- úpravy toků v krajině
d.- krajinné meliorace a revitalizace
e.- vodárenství, stokování a ČOV
f.- komunální vodní hospodářství

4.Zpřístupňování krajiny (dotace 0/0)
 
a.- systémy zpřístupňování krajiny
b.- generely cestních sítí
c.- cestní sítě zemědělské a lesní krajiny

5.Problematika ovzduší (dotace 0/0)
 
a.- atmosférické procesy, antropogenní vstupy, znečištění ovzduší
b.- systémy REZZO
c.- ochrana ovzduší ( emise, imise, opatření )

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost samostatné práce
-Týmová práce
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu
-Hodnotit regionální rozdíly a příležitosti.
-Schopnost orientovat se v nástrojích tvorby a ochrany krajiny v evropské i národní úrovni
-Schopnost udržitelně rozvíjet krajinu ve vztazích na environmentální a regionální rozvoj
-Znalost mimoprodukčních přínosů zemědělství v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení42 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava prezentace42 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem154 h
 
Požadavky na ukončení:
ukončení zápočtem a zkouškou
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Vladimír Konopáč dne 24. 5. 2010.

Type of output: