Course syllabus RRTVOK - Landscape Design and Landscape Protection (FRDIS - SS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu: RRTVOK
Název předmětu česky:
Tvorba a ochrana krajiny
Název předmětu anglicky:
Landscape Design and Landscape Protection
Semestr:
LS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící, přednášející)
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (přednášející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý7.00-8.50
Q21
CvičeníKaždý týden25
Úterý
9.00-10.50Q21CvičeníKaždý týden
25
Úterý
11.00-12.50Q21
Cvičení
Každý týden25
Úterý
15.00-16.50
Q21
Cvičení
Každý týden
25
Úterý
17.00-18.50
A01I. Vyskot, J. Fialová, P. Hrůza
Přednáška
Každý týden
180
Středa7.00-8.50
Q21
J. Fialová
Cvičení
Každý týden
25
Středa9.00-10.50
Q21
Cvičení
Každý týden
25
Středa
11.00-12.50
Q21
H. Lorencová
Cvičení
Každý týden25
Středa13.00-14.50Q21CvičeníKaždý týden
25
Středa15.00-16.50
Q21
Cvičení
Každý týden
25
Čtvrtek13.00-14.50
Q21
J. Fialová
Cvičení
Každý týden
25
Čtvrtek15.00-16.50Q21Cvičení
Každý týden
25
Čtvrtek
17.00-18.50
Q21
CvičeníKaždý týden25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Získání komplexního pohledu na problematiku zaměřenou na tvorbu a ochranu krajiny
 
Obsah předmětu:
1.
Metody analýzy krajiny (dotace 0/0)
 
a.
- geodatabáze krajiny a datové modely
b.
- mapování krajiny, VKS a VKP
c.
- kvantitativní a kvalitativní hodnocení
d.
- krajinné hodnotové syntézy
e.- tematické a topografické mapování krajiny

2.
Krajinná biotechnika (dotace 0/0)
 
a.
- management funkcí krajiny
b.
- podklady KP a ÚP
c.- funkční integrace krajinných složek
d.- zalesňování nelesních půd
e.
- rekultivace a revitalizace
f.
- krajinný ráz
g.- péče o ÚSES a VKP
h.
- péče o lesní a nelesní ZCHÚ
i.
- účelová zeleň v krajině
j.
- rekreační a estetické využití krajiny

3.
Voda a vodní hospodářství krajiny (dotace 0/0)
 
a.
- hydrologie krajinných území
b.
- vodní režim krajiny
c.- úpravy toků v krajině
d.- krajinné meliorace a revitalizace
e.- vodárenství, stokování a ČOV
f.- komunální vodní hospodářství

4.
Zpřístupňování krajiny (dotace 0/0)
 
a.
- systémy zpřístupňování krajiny
b.
- generely cestních sítí
c.- cestní sítě zemědělské a lesní krajiny

5.
Problematika ovzduší (dotace 0/0)
 
a.
- atmosférické procesy, antropogenní vstupy, znečištění ovzduší
b.
- systémy REZZO
c.
- ochrana ovzduší ( emise, imise, opatření )

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
42 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava prezentace42 h
zpracování seminární práce
14 h
Celkem
154 h
 
Požadavky na ukončení:
ukončení zápočtem a zkouškou
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-RR-SERR Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu, prezenční forma, počáteční období ZS 2008/2009
 
Vyučován v předchozích obdobích: LS 2019/2020, LS 2018/2019, LS 2017/2018, LS 2016/2017, ZS 2016/2017, LS 2015/2016 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Vladimír Konopáč, MSc. dne 24. 5. 2010.

Type of output: