Course syllabus BOP - Bioengineering Techniques in Catchment Area (FFWT - 2009/2010 - post-graduate studies)


     Czech          English          


Course code: BOP
Course title in Czech:
Bioengineering Techniques in Catchment Area
Course title in English: Bioengineering Techniques in Catchment Area
Semester: 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (0 credits), Ph.D. commissional exam (0 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 0/0 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 0/0 (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
doctor
Course type:
optional
Type of delivery:
-- item not defined --
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor:
prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr
Course supervising department: Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Teachers:
Prerequisites: none
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Biotechnical Measures in a Basin -- Basic Classification, Purpose and Objectives of Biotechnical Stabilization Measures in a Basin.
Biotechnical Stabilization of banks (flow, reservoir).
 
Course content:
1.
Biotechnical Measures in a Basin -- Basic Classification, Purpose and Objectives of Biotechnical Stabilization Measures in a Basin (grant 10/0) (allowance 0/0)
 
a.Assessment of moisture conditions in the basin
b.
Soil Erosion Control -- classical methods
c.
Soil Erosion Control -- use of geosynthetics, the "Gras und Holz" method

2.Biotechnical Stabilization of banks (flow, reservoir) (grant 14/0) (allowance 0/0)
 
a.Prognostic methods of bank retreat -- application
b.
Stabilization of river ecosystems -- vegetation infiltration protection zones

Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
lecture
24 h
0 h
practical training
56 h
0 h
preparation for exam
50 h
0 h
preparation of presentation20 h0 h
Total
150 h
0 h
 
Assessment methods:
oral examination
 
Assessment criteria ratio:
Requirement typeDaily attendanceCombined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Basic:
ŠLEZINGR, M. Abrasion der Ufer: Beitrag zur Problematik zur Sicherung der Uferstabilität. 1st ed. Brno: Vysoké učení technické, 2002. 158 p. ISBN 80-214-2206-8.
ŠLEZINGR, M. Bank stabilization - zone Rokle (Stabilizace břehů). In People, buildings and environment 2009. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2009, p. 132--135. ISBN 978-80-7204-660-7.
ŠLEZINGR, M. Břehová abraze: příspěvek k problematice zajištění stability břehů. 2nd ed. Brno: CERM, 2004. 159 p. ISBN 80-7204-342-0.
ŠLEZINGR, M. Stabilizace říčních ekosystémů. 1st ed. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2005. 353 p. ISBN 80-7204-403-6.
ÚRADNÍČEK, L. -- ŠLEZINGR, M. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. Brno: Akedemické nakladatelství CERM,s.r.o., , 2002. 130 p. ISBN 80-7204-269-6.
HERYNEK, J. -- TLAPÁK, V. Funkce krajinných segmentů z pohledu ochrany povodí před povodněmi. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2005. no. 1, p. 1--47. ISSN 1211-8516.
JŮVA, K. -- TLAPÁK, V. Odvodňování a úpravy toků. 1st ed. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1978. 148 p.
HANÁK, K. -- KUPČÁK, V. -- SKOUPIL, J. -- ŠÁLEK, J. -- TLAPÁK, V. -- ZUNA, J. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1st ed. Praha: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 2009. 304 p. ISBN 978-80-87093-76-4.
TLAPÁK, V. -- ŠÁLEK, J. -- LEGÁT, V. Voda v zemědělské krajině. Praha: Zemědělské nakladatelství Brázda, 1992. 320 p. ISBN 80-209-0232-5.

Course listed in study plans for this semester:
-- item not defined --
 
Course listed in previous semesters:
2019/2020 - post-graduate studies, 2018/2019 - post-graduate studies, 2017/2018 - post-graduate studies, 2016/2017 - post-graduate studies, 2015/2016 - post-graduate studies, 2014/2015 - post-graduate studies (and older)
Teaching place: Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 11/21/2010.

Type of output: