Sylabus predmetu PST - Pedologie subtropů a tropů (LDF - LS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PST
Název předmětu česky:
Pedologie subtropů a tropů
Název předmětu anglicky:
Soil Science of the Tropics and the Subtropics
Semestr:
LS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (6 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
Garantující ústav: Ústav geologie a pedologie (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (garant, přednášející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Pro bakalářský stupeň studia zaměřeného na hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí je daný povinný předmět zacílen na praktické a teoretické získání základních znalostí o minerálním půdním podílu, půdní organické hmotě, půdních prostorech pro proudění vody a plynů, hospodaření s vodou v půdě a schopnosti půdy vázat látky. Tyto znalosti budou aplikovány do problematiky koloběhu živin v půdě, půdní taxonomie, pedologických aspektů lesního školkařství a vývoje půd tropů a subtropů. Cílem přitom bude především aplikace získaných poznatků do podmínek pěti biomů: tropického vlhkého lesa, deštného lesa subtropického pásma, tropického suchého lesa, tropických a subtropických travních porostů a savan a teplých polopouští.
 
Obsah předmětu:
1.
Půdy tropů a subtropů (dotace 2/0)
 
a.
Cíl poznání tropických půd
b.Specifické znaky tropických půd

2.Půdní fyzika (dotace 2/2)
 
a.
Půdní druh
b.
Půdní struktura
c.Půdní pórovitost, půdní barva, vodní a vzdušný režim půd.

3.
Půdní chemie (dotace 2/2)
 
a.
Složení pevné půdní fáze
b.
Složení půdního roztoku
c.Složení půdních plynů

4.
Půdní reakce, půdní pufrovitost, půdní sorpce (dotace 2/2)
 
a.
Půdní fyzikální chemie.

5.Půdní organická hmota.
Biologie půdy.
(dotace 2/2)
 
a.
Půdní biochemie.
b.
Humus, humusové látky, humifikace.
c.Život v půdě.

6.Půdní horizonty.
Půdní procesy.
(dotace 2/2)
 
a.
Trasnsporty v půdě.
b.Transformace v půdě.
c.
Jednotlivé pedogenetické procesy.

7.
Teréní exkurze, poznávání principů vzniku jednotlivých půd na příkladech dostupných na SLP Ml Křtiny. (dotace 0/8)
 
a.Výběr z parametrů tropických a subtropických půd, jejichž obecné rysy jsou demonstrovatelné i v temperátní zóně severní polokoule.

8.
Půdní taxonomie - vývojově mladé půdy, mělké půdy, půdy s iniciálním vývojem (dotace 2/0)
9.
Půdní taxonomie - nejběžnější půdy (dotace 2/0)
10.
Půdní taxonomie - kaolinitické půdy, oxidické půdy, smektitické půdy a allofánické půdy (dotace 2/0)
 
a.
Nejtypičtější půdy tropů a subtropů.

11.
Determinace půdních jednotek (dotace 0/6)
 
a.
Jak vnímat znaky a vlastnosti půd a jejich diagnostických horizontů z hlediska praktického užití v terénu

12.Půda a rostlina (dotace 2/0)
 
a.
Rostlinné živiny a jejich přijatelné formy
b.Odkud a jak jsou rostlinné živiny z půdy příjímány
c.
Specifické znaky rostlinné minerální výživy tropických a subtropických půd

13.
Půdní fond tropických a subtropických zemí (dotace 2/0)
14.
Vývoj půdních jednotek: čtvrtohory a pedogeneze. (dotace 2/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška28 h
cvičení20 h
laboratorní práce
10 h
odborná exkurze
8 h
konzultace
4 h
projektová práce4 h
příprava na zkoušku45 h
příprava na průběžný test20 h
příprava prezentace10 h
zpracování projektů10 h
Celkem159 h
 
Požadavky na ukončení:
zápočet sestávající ze čtyř dílčích částí
zkouška sestávající z písemné a ústní části
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2003. 151 s. ISBN 80-7040-630-5.
ŠIMEK, M. Základy nauky o půdě. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Biologická fakulta, 2005. 158 s. ISBN 80-7040-747-6.
NĚMEČEK, J. -- KUTÍLEK, M. Pedologie a paleopedologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 546 s. ISBN 80-200-0153-0.
NĚMEČEK, J. Základní diagnostické znaky a klasifikace půd.
BURINGH, P. Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions. 2. vyd. Wageningen: Centre for Agric. Publ. and Doc., 1970. 99 s. ISBN 9022003124.
JUO, A S R. -- FRANZLUEBBERS, K. Tropical soils: properties and management for sustainable agriculture. New York: Oxford University Press, 2003. 281 s. ISBN 0-19-511598-8.
ASHMAN, M R. -- PURI, G. Essential soil science : a clear and concise introduction to soil science. Malden: Blackwell Publishing, 2002. 198 s. ISBN 978-0-632-04885-4.
WHITE, R E. Principles and practice of soil science : the soil as a natural resource. 4. vyd. Malden: Blackwell Science, 2006. 363 s. ISBN 0-632-06455-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor B-LES-TROP Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, prezenční forma, počáteční období ZS 2009/2010
 
Vyučován v předchozích obdobích:
LS 2011/2012, LS 2010/2011 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: