Sylabus předmětu PS - Pozemní stavby (LDF - LS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
PS
Název předmětu česky:
Pozemní stavby
Název předmětu anglicky:
Civil Engineering
Semestr:
LS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (4 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 3/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Znalost základních pojmů z oblasti stavebnictví a stavební legislativy, naučit se navrhovat a posuzovat nejdůležitější stavební objekty z oblasti pozemních staveb.
 
Obsah předmětu:
1.Problematika jednotlivých stavebních konstrukcí budov se zaměřením na stavby pro bydlení a budovy správní lesních závodů. Konstrukční systémy pozemních staveb. Kreslení jednotlivých výkresů stavební části podle norem. (dotace 3/3)
2.
Navrhování základových konstrukcí, hydroizolace spodní stavby. Výkresy výkopů a základů. (dotace 3/3)
3.
Svislé nosné konstrukce. Příčky. Zakreslování půdorysu v měř.1 : 50. (dotace 3/3)
4.
Vodorovné nosné konstrukce, konstrukce předsazené a ustupující.
Zakreslování stropních konstrukcí.
(dotace 3/3)
5.
Navrhování schodišť - názvosloví, konstrukční i rozměrové požadavky na řešení.
Zakreslování schodiště v půdorysu a řezu.
(dotace 3/3)
6.Způsoby zastřešení, konstrukce krovů a klempířské práce. Střešní krytiny. Kreslení krovů, plochých střech. (dotace 3/3)
7.Základní znalosti z oblasti technických zařízení budov. (dotace 3/3)
8.
Základní pojmy z oblasti rekonstrukcí a modernizací budov. (dotace 3/3)
9.
Dřevostavby. (dotace 3/3)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
42 h
cvičení42 h
projektová práce
28 h
příprava na zkoušku
28 h
Celkem
140 h
 
Požadavky na ukončení:
zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DOSEDĚL, A. a kol. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 242 s. ISBN 80-86817-06-7.
HÁJEK, P. Konstrukce pozemních staveb 10 : Nosné konstrukce.. I. 2. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2000. 260 s. ISBN 80-01-02243-9.
KOS, J. a kol. Konstrukce pozemních staveb III: návody pro cvičení. Brno: CERM, 1997. 87 s. ISBN 80-7204-027-8.
KOTÁSKOVÁ, P. Krajinné stavitelství pro rekreační využití. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2009. 79 s. ISBN 978-80-7375-342-9.
WITZANY, J. Konstrukce pozemních staveb 20: Zakládání staveb, Spodní stavba, Dilatace spod. stavby, Hydroizolace spod. stavby, Schodiště a šikmé rampy. 1. vyd. Praha: ČVUT Praha, 2001. 364 s. ISBN 80-01-02317-6.

Doporučená:
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství II: pro 2. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1999. 218 s. ISBN 80-85920-59-X.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství III: pro 3. ročník SPŠ stavebních. 3. vyd. Praha: Sobotáles, 2004. 328 s. ISBN 80-86817-04-0.
HÁJEK, V. a kol. Pozemní stavitelství IV: pro 4. ročník SPŠ stavebních. 2. vyd. Praha: Sobotáles, 1996. 197 s. ISBN 80-85920-24-7.
HÁJEK, P. a kol. Pozemní stavitelství pro 1. ročník SPŠ stavebních. 6. vyd. Praha: Sobotáles, 2005. 166 s. ISBN 80-86817-12-1.
Rekonstrukce pozemních staveb. Brno: CERM, 1999. 512 s. ISBN 80-7204-132-0.
HOLOUŠ, Z. -- MÁCHOVÁ, E. -- KOTÁSKOVÁ, P. Odborné kreslení pro učební obor Truhlář. 1. vyd. Informatorium, 2008. 105 s. ISBN 978-80-7333-069-9.
NOVOTNÝ, M. -- STRAKA, B. Střechy I: Opravy a rekonstrukce. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 138 s. ISBN 80-7169-825-3.
HOUDEK, D. -- KOUDELKA, O. Srubové domy z kulatin. 1. vyd. Brno: ERA, 2004. 161 s. Technická knihovna. ISBN 80-86517-97-7.
HAVÍŘOVÁ, Z. Dům ze dřeva. 1. vyd. Brno: ERA, 2005. 99 s. Stavíme. Stavba. ISBN 80-7366-008-3.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-BUK Biotechnické úpravy krajiny, prezenční forma, počáteční období ZS 2008/2009
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 15. 11. 2011.

Typ výstupu: