Course syllabus PDVK - Design of Woody Vegetation in the Landscape (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
PDVK
Název předmětu česky:
Projektování v oblasti dřevinné vegetace v krajině
Název předmětu anglicky:
Design of Woody Vegetation in the Landscape
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
Environmentální funkce dřevinné vegetace
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy projektování struktur dřevinné vegetace v tvorbě a ochraně krajiny uplatnitelnými pro potřeby státní správy i v soukromém sektoru. Smyslem předmětu je zvládnutí realizace projektu dřevinné vegetace na úrovni technického projektu. Studenti budou seznámeni s praktickými postupy projektování dřevinné vegetace v procesech tvorby a schvalováni projektu a návaznostech na realizaci projektu v souladu s platnými legislativními a oborovými předpisy, metodikami a doporučenými normami.
 
Obsah předmětu:
1.
Struktury DV v krajině -- členění dle účelu realizace, povinnosti investorů a dotčených orgánů, kompetence orgánů státní správy (dotace 0/2)
2.
Legislativně-právní aspekty předmětu -- legislativa, návaznosti na ÚPD, plán ÚSES nebo KPÚ, JPÚ, normy, metodiky (dotace 0/2)
3.Náležitosti a příprava projektové dokumentace, zadávací dokumentace, schvalovací řízení, realizační dohled (dotace 0/2)
4.
Technologická stránka projektu -- SW, rozpočty, tisk, formát projektu (dotace 0/2)
5.
Zpracování projektu -- přípravné práce, příprava podkladů, majetkové poměry (dotace 0/2)
6.
Zpracování projektu -- terénní šetření a návrh variant řešení, optimalizace řešení vzhledem k omezujícím podmínkám (dotace 0/2)
7.
Zpracování projektu -- textová (návrhová) část (dotace 0/2)
8.
Zpracování projektu -- výkresová část - vytyčovací plán, detail osazovacího plánu, podélný profil prvku, vzorové příčné profily (dotace 0/2)
9.
Zpracování projektu -- tabulková a grafická část (dotace 0/2)
10.
Zpracování projektu -- rozpočet a rozpočtování, nákladové kalkulace, ceníky prací (dotace 0/2)
11.
Odevzdání a projednávání projektu, vyjadřování dotčených subjektů (dotace 0/2)
12.
Příklady projektů (dotace 0/2)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
seminář28 h
konzultace10 h
projektová práce
10 h
veřejná prezentace (ústní)
2 h
příprava na průběžné hodnocení
30 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
100 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. K uznání zápočtu je vyžadováno zpracování a obhájení semestrálního projektu ve formě realizačního projektu dřevinné vegetace.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E. Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice. In ÚSES - zelená páteř krajiny. Brno: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005, s. 66--71. ISBN 80-86064-85-9.
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1st vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
KOLAŘÍK , J E A. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Vlašim: ČSOP, 2003. 261 s.

Doporučená:
Ceníky URS
ČSN DIN 18 915 - 18 920 Sadovnictví a krajinářství
ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 9061)
ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin
ČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin
ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2013/2014, LS 2010/2011, LS 2009/2010 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Type of output: