Course syllabus PDVK - Design of Woody Vegetation in the Landscape (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: PDVK
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Projektování v oblasti dřevinné vegetace v krajině
Název anglicky: Design of Woody Vegetation in the Landscape
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Environmentální funkce dřevinné vegetace
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy projektování struktur dřevinné vegetace v tvorbě a ochraně krajiny uplatnitelnými pro potřeby státní správy i v soukromém sektoru. Smyslem předmětu je zvládnutí realizace projektu dřevinné vegetace na úrovni technického projektu. Studenti budou seznámeni s praktickými postupy projektování dřevinné vegetace v procesech tvorby a schvalováni projektu a návaznostech na realizaci projektu v souladu s platnými legislativními a oborovými předpisy, metodikami a doporučenými normami.
 
Obsah předmětu:
1.Struktury DV v krajině -- členění dle účelu realizace, povinnosti investorů a dotčených orgánů, kompetence orgánů státní správy (dotace 0/2)
2.Legislativně-právní aspekty předmětu -- legislativa, návaznosti na ÚPD, plán ÚSES nebo KPÚ, JPÚ, normy, metodiky (dotace 0/2)
3.Náležitosti a příprava projektové dokumentace, zadávací dokumentace, schvalovací řízení, realizační dohled (dotace 0/2)
4.Technologická stránka projektu -- SW, rozpočty, tisk, formát projektu (dotace 0/2)
5.Zpracování projektu -- přípravné práce, příprava podkladů, majetkové poměry (dotace 0/2)
6.Zpracování projektu -- terénní šetření a návrh variant řešení, optimalizace řešení vzhledem k omezujícím podmínkám (dotace 0/2)
7.Zpracování projektu -- textová (návrhová) část (dotace 0/2)
8.Zpracování projektu -- výkresová část - vytyčovací plán, detail osazovacího plánu, podélný profil prvku, vzorové příčné profily (dotace 0/2)
9.Zpracování projektu -- tabulková a grafická část (dotace 0/2)
10.Zpracování projektu -- rozpočet a rozpočtování, nákladové kalkulace, ceníky prací (dotace 0/2)
11.Odevzdání a projednávání projektu, vyjadřování dotčených subjektů (dotace 0/2)
12.Příklady projektů (dotace 0/2)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Tvorba projektů a jejich management
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     seminář28 h
     konzultace10 h
     projektová práce10 h
     veřejná prezentace (ústní)2 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení30 h
     zpracování projektů20 h
Celkem100 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. K uznání zápočtu je vyžadováno zpracování a obhájení semestrálního projektu ve formě realizačního projektu dřevinné vegetace.
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZMADĚRA, P. -- ZIMOVÁ, E.Metodické postupy projektování lokálního ÚSES - multimediální učebnice80-86064-85-9
ZKOLAŘÍK, J. et al.Péče o dřeviny rostoucí mimo les IIVlašimČeský svaz ochránců přírody200580-86327-44-2
ZKOLAŘÍK , J E A.Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. VlašimČSOP2003
DCeníky URS
DČSN DIN 18 915 - 18 920 Sadovnictví a krajinářství
DČSN DIN 18 920 Sadovnictví a krajinářství - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech (83 9061)
DČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin
DČSN 482115 Sadební materiál lesních dřevin
DČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Type of output: