Course syllabus PNDV - Caring for Non-forest Woody Vegetation in the Landscape (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: PNDV
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině
Název anglicky: Caring for Non-forest Woody Vegetation in the Landscape
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský navazující
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška nebo Environmentální funkce dřevinné vegetace nebo (Funkce lesa v životním prostředíPěstování účelových lesů)
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je prohloubit poznatky z problematiky významu, využívání a zakládání a údržby nelesní dřevinné krajině se zřetelem na funkční poslání vegetačních prvků. Obsah je zaměřen především na praktickou a realizační část péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině, včetně biotechnických opatření, zabezpečujících prvky s obecnou ochranu přírody. Důraz bude rovněž kladen na rozdíl mezi hospodářským a legislativním přístupem k péči o lesní a nelesní dřevinnou vegetaci jinak stejného charakteru a funkce.
Pro obor Lesní inženýrství rozšiřuje možnosti praktického uplatnění poznatků na nelesní dřevinnou vegetaci.
 
Obsah předmětu:
1.Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině - struktura předmětu (dotace 0/0)
 
a.Typy vegetačních prvků v krajině. Funkční a účelové typy dřevinné vegetace. Krajinná zeleň jako významný krajinný prvek. Význam pro diverzitu a stabilitu krajiny a pro biodiverzitu
b.Plošné skupiny (porosty) dřevin rostoucích mimo les -remízy, náletové dřeviny na neobhospodařovaných plochách, účelové plošné výsadby
c.Extenzivní vysokokmenné sady
d.Problematika akátin a dalších porostů samovolně se šířících neofytů
e.Břehové a doprovodné porosty vodotečí a vodních nádrží
f.Doprovodné porosty komunikací a větrolamy
g.Dlouhodobá péče o skladebné prvky ÚSES

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení24 h
     zpracování seminární práce14 h
Celkem66 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Jeho podmínkou je vypracování projektu na realizaci péče o skupinu dřevin rostoucích mimo les
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJURČA, J.Jurča, J. a kol.: Biotechnika účelových lesů. SZN, Praha, 1986, 368 sSZN1986
ZKOLAŘÍK, J. et al.Péče o dřeviny rostoucí mimo les .VlašimČSOP Vlašim200380-86327-36-1
ZKOLAŘÍK, J. et al.Péče o dřeviny rostoucí mimo les IIVlašimČeský svaz ochránců přírody200580-86327-44-2
ZŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L.Vegetační doprovod vodních toků a nádržíBrnoCERM200280-7204-269-6

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Type of output: