Course syllabus PNDV - Caring for Non-forest Woody Vegetation in the Landscape (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
PNDV
Název předmětu česky:
Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině
Název předmětu anglicky:
Caring for Non-forest Woody Vegetation in the Landscape
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (garant)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je prohloubit poznatky z problematiky významu, využívání a zakládání a údržby nelesní dřevinné krajině se zřetelem na funkční poslání vegetačních prvků. Obsah je zaměřen především na praktickou a realizační část péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině, včetně biotechnických opatření, zabezpečujících prvky s obecnou ochranu přírody. Důraz bude rovněž kladen na rozdíl mezi hospodářským a legislativním přístupem k péči o lesní a nelesní dřevinnou vegetaci jinak stejného charakteru a funkce.
Pro obor Lesní inženýrství rozšiřuje možnosti praktického uplatnění poznatků na nelesní dřevinnou vegetaci.
 
Obsah předmětu:
1.Péče o nelesní dřevinnou vegetaci v krajině - struktura předmětu (dotace 0/0)
 
a.
Typy vegetačních prvků v krajině. Funkční a účelové typy dřevinné vegetace. Krajinná zeleň jako významný krajinný prvek. Význam pro diverzitu a stabilitu krajiny a pro biodiverzitu
b.
Plošné skupiny (porosty) dřevin rostoucích mimo les -remízy, náletové dřeviny na neobhospodařovaných plochách, účelové plošné výsadby
c.
Extenzivní vysokokmenné sady
d.
Problematika akátin a dalších porostů samovolně se šířících neofytů
e.Břehové a doprovodné porosty vodotečí a vodních nádrží
f.Doprovodné porosty komunikací a větrolamy
g.Dlouhodobá péče o skladebné prvky ÚSES

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
24 h
zpracování seminární práce14 h
Celkem
66 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Jeho podmínkou je vypracování projektu na realizaci péče o skupinu dřevin rostoucích mimo les
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JURČA, J. Jurča, J. a kol.: Biotechnika účelových lesů. SZN, Praha, 1986, 368 s. SZN, 1986. 368 s.
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les . Vlašim: ČSOP Vlašim, 2003. 261 s. ISBN 80-86327-36-1.
KOLAŘÍK, J. et al. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. 1st vyd. Vlašim: Český svaz ochránců přírody, 2005. 720 s. II. ISBN 80-86327-44-2.
ŠLEZINGR, M. -- ÚRADNÍČEK, L. Vegetační doprovod vodních toků a nádrží. 2nd vyd. Brno: CERM, 2002. 130 s. ISBN 80-7204-269-6.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
ZS 2012/2013, ZS 2011/2012, ZS 2010/2011 (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 24. 6. 2011.

Type of output: