Course syllabus KUP2 - Landscape and Land-use Planning (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
KUP2
Název předmětu česky:
Krajinné a územní plánování II - praktické aspekty
Název předmětu anglicky:
Landscape and Land-use Planning
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Nadstavbový předmět, navazující na problematiku a prohlubující znalosti a praktické dovednosti z krajinného a územního plánování (KUP). Tématicky je zaměřen na podrobný výklad a procvičení technik používaných v územním a krajinném plánování. Výklad má poskytnout posluchačům podrobné a zejména praktické informace o konkrétních postupech při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Hlavní důraz je kladen na postupy hodnocení a diagnostiky krajiny, určování jejího potenciálu a limitů a budování informačního systému o území. Posluchači se seznámí s postupy průzkumů a rozborů pro potřeby územně plánovací dokumentace. Předmět se rovněž zabývá návrhem optimálního prostorového uspořádání krajiny. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot a hospodářského využívání území.
 
Obsah předmětu:
1.Krajinné a územní plánování II - praktické aspekty - obsah předmětu (dotace 0/0)
 
a.
1. Primární, sekundární a tercierní struktura krajiny. Informační systém o území. Aktuální stav krajiny 0/2
2. Rizikové faktory vývoje a diagnostika krajiny Potenciál a limity území 0/2
3. Územní střety a problémová mapa 0/2
4. Sídlo a krajina 0/2
5. Tvorba regulativů, management krajiny 0/2
6. Obsah a struktura krajinného plánu 0/2
b.
7. Územní plánování dle Stavebního zákona a navazujících předpisů 0/2
8. Územní a stavební řízení, dotčené orgány státní správy 0/2
9. Územně plánovací podklady -- pasporty, informační databáze, územní generely zeleně 0/2
10. Územní plán velkého územního celku 0/2
11. Územní plán obce 0/2
c.
12. Zadávání, zpracování a schvalování územního plánu 0/2
13. Regionální plánování 0/2
14. Vypracování strategických plánu a územní politiky 0/2

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžný test
16 h
zpracování seminární práce
30 h
Celkem
74 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
Plánování venkovské krajiny. Praha: MŽP, 1996. 186 s. ISBN 80-7078-358-3.
KUBEŠ, J. Vybrané postupy krajinného plánování. 1st vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1997. 248 s. ISBN 80-7040-229-6.
Krajinnoekologické plánovanie - Landep I.: (systémový prístup v krajinnej ekológii). Bratislava: Združenie BIOSFÉRA, 2000. 119 s. ISBN 80-968030-2-6.
SALAŠOVÁ, A. Krajinné plánování. 100 s. PHARE ;. ISBN 80-7078-371-0.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Type of output: