Course syllabus KUP2 - Landscape and Land-use Planning (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: KUP2
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Krajinné a územní plánování II - praktické aspekty
Název anglicky: Landscape and Land-use Planning
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, garant)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Nadstavbový předmět, navazující na problematiku a prohlubující znalosti a praktické dovednosti z krajinného a územního plánování (KUP). Tématicky je zaměřen na podrobný výklad a procvičení technik používaných v územním a krajinném plánování. Výklad má poskytnout posluchačům podrobné a zejména praktické informace o konkrétních postupech při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Hlavní důraz je kladen na postupy hodnocení a diagnostiky krajiny, určování jejího potenciálu a limitů a budování informačního systému o území. Posluchači se seznámí s postupy průzkumů a rozborů pro potřeby územně plánovací dokumentace. Předmět se rovněž zabývá návrhem optimálního prostorového uspořádání krajiny. Zvláštní důraz je kladen na optimalizaci ekologických, produkčních, obytných a rekreačních hodnot a hospodářského využívání území.
 
Obsah předmětu:
1.Krajinné a územní plánování II - praktické aspekty - obsah předmětu (dotace 0/0)
 
a.1. Primární, sekundární a tercierní struktura krajiny. Informační systém o území. Aktuální stav krajiny 0/2
2. Rizikové faktory vývoje a diagnostika krajiny Potenciál a limity území 0/2
3. Územní střety a problémová mapa 0/2
4. Sídlo a krajina 0/2
5. Tvorba regulativů, management krajiny 0/2
6. Obsah a struktura krajinného plánu 0/2
b.7. Územní plánování dle Stavebního zákona a navazujících předpisů 0/2
8. Územní a stavební řízení, dotčené orgány státní správy 0/2
9. Územně plánovací podklady -- pasporty, informační databáze, územní generely zeleně 0/2
10. Územní plán velkého územního celku 0/2
11. Územní plán obce 0/2
c.12. Zadávání, zpracování a schvalování územního plánu 0/2
13. Regionální plánování 0/2
14. Vypracování strategických plánu a územní politiky 0/2

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost rozhodovat
-Schopnost řešit problémy
-Týmová práce
-Základní profesní znalosti

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na průběžný test16 h
     zpracování seminární práce30 h
Celkem74 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZPlánování venkovské krajinyPrahaMŽP199680-7078-358-3
ZKUBEŠ, J.Vybrané postupy krajinného plánováníČeské BudějoviceJihočeská univerzita199780-7040-229-6
ZKrajinnoekologické plánovanie - Landep I.: (systémový prístup v krajinnej ekológii)BratislavaZdruženie BIOSFÉRA200080-968030-2-6
ZSALAŠOVÁ, A.Krajinné plánování80-7078-371-0

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 4. 7. 2010.

Type of output: