Course syllabus HOVL - Ways of Assessing the Environmental Impact (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: HOVL
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí
Název anglicky: Ways of Assessing the Environmental Impact
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: magisterský; magisterský navazující
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Libosvár (cvičící)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Výchozí předměty: Státní bakalářská zkouška
 
Zaměření předmětu:
Cílem předmětu je ucelená a podrobná prezentace problematiky posuzování vlivů a dopadů záměrů, strategií, koncepcí na životní prostředí. Problematika je zaměřena zejména biologické hodnocení a procesy EIA a SEA. Náplní předmětu je prezentace řešení konkrétních příkladů záměrů a koncepcí, zejména části týkající se krajinného a lesního inženýrství
 
Obsah předmětu:
1.Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí - obsah předmětu: (dotace 0/0)
 
a.1. Legislativa hodnocení vlivů na životní prostředí
b.2. Struktura, obsah a ukázky biologického hodnocení
c.3. Struktura, obsah a praktické ukázky dokumentace EIA - Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí; Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí; Dokumentace, Posudek, Stanovisko
d.4. Struktura, obsah a praktické ukázky dokumentace SEA - Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí
e.5. Vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Etické závazky
-Schopnost aplikace znalosti v praxi
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Schopnost identifikovat negativní vlivy záměru v krajině na ŽP
-Schopnost kvantifikovat míru vlivu záměru na ŽP
-Schopnost vyhodnotit využití typu hodnocení vlivů na ŽP
-Schopnost zpracovat základní posouzení vlivů na ŽP

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na průběžné hodnocení28 h
     zpracování protokolů18 h
Celkem74 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení je zpracování seminární práce - Posouzení vlivu záměru na životní prostředí - krajinný ráz n. lesy n. ochrana přírody
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZLÁZNIČKA, V.Biologické hodnocení a predikce změn krajinného rázu jako součást posuzování vlivů na životní prostředí : (EIA - Environmental Impact Essessment)Brno2001
ZVORÁČEK, V.Hodnocení vlivů na životní prostředí : Rukověť EIAPrahab.n.1993
DVOREL, I. -- KUPKA, J.Aktuální problémy ochrany krajinného rázu : sborník příspěvků z odborného semináře [konaného 12. listopadu 2007 v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v PrazePrahaCentrum pro krajinu2008978-80-903206-9-7
DKUCHYŇKOVÁ, H.Indikátory krajinné struktury v procesu SEA80-7157-974-2
DKUCHYŇKOVÁ, H.Proces SEA a environmentální indikátory

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 22. 6. 2011.

Type of output: