Course syllabus HOVL - Ways of Assessing the Environmental Impact (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
HOVL
Název předmětu česky: Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí
Název předmětu anglicky:
Ways of Assessing the Environmental Impact
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
magisterský; magisterský navazující
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (cvičící)
Ing. Tomáš Libosvár (cvičící)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (cvičící, garant, zkoušející)
Prerekvizity:
Státní bakalářská zkouška
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je ucelená a podrobná prezentace problematiky posuzování vlivů a dopadů záměrů, strategií, koncepcí na životní prostředí. Problematika je zaměřena zejména biologické hodnocení a procesy EIA a SEA. Náplní předmětu je prezentace řešení konkrétních příkladů záměrů a koncepcí, zejména části týkající se krajinného a lesního inženýrství
 
Obsah předmětu:
1.Způsoby hodnocení vlivů na životní prostředí - obsah předmětu: (dotace 0/0)
 
a.
1. Legislativa hodnocení vlivů na životní prostředí
b.
2. Struktura, obsah a ukázky biologického hodnocení
c.
3. Struktura, obsah a praktické ukázky dokumentace EIA - Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí; Způsob posuzování vlivů záměru na životní prostředí; Dokumentace, Posudek, Stanovisko
d.
4. Struktura, obsah a praktické ukázky dokumentace SEA - Předmět posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Způsob posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Průběh posuzování vlivů koncepce na životní prostředí; Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí
e.5. Vyhodnocení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
cvičení
28 h
příprava na průběžné hodnocení
28 h
zpracování protokolů
18 h
Celkem74 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zápočtem. Podmínkou pro udělení je zpracování seminární práce - Posouzení vlivu záměru na životní prostředí - krajinný ráz n. lesy n. ochrana přírody
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LÁZNIČKA, V. Biologické hodnocení a predikce změn krajinného rázu jako součást posuzování vlivů na životní prostředí : (EIA - Environmental Impact Essessment). Dissertation thesis. Brno: MZLU v Brně, 2001. 95.
VORÁČEK, V. Hodnocení vlivů na životní prostředí : Rukověť EIA. Praha: b.n., 1993.

Doporučená:
VOREL, I. -- KUPKA, J. Aktuální problémy ochrany krajinného rázu : sborník příspěvků z odborného semináře [konaného 12. listopadu 2007 v Kongresovém centru Masarykovy koleje ČVUT v Praze. 1st vyd. Praha: Centrum pro krajinu, 2008. 83 s. ISBN 978-80-903206-9-7.
KUCHYŇKOVÁ, H. Indikátory krajinné struktury v procesu SEA. In DUFKOVÁ, J. -- NOVÁKOVÁ, P. -- OULEHLA, M. -- FLEKALOVÁ, M. sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Věda mladých 2006. Brno: UAKE MZLU v Brně, 2006, s. 1--8. ISBN 80-7157-974-2.
KUCHYŇKOVÁ, H. Proces SEA a environmentální indikátory. In Sea/eia' 2007. Ostrava: Regionální centrum EIA s.r.o., 2007, s. 82--90.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl Ing. et Ing. Miroslav Cepl dne 22. 6. 2011.

Type of output: