Course syllabus UVRP - Soil Water Regime Treatment (FFWT - WS 2009/2010)


     Czech          English          


Course code:
UVRP
Course title in Czech: Soil Water Regime Treatment
Course title in English:
Soil Water Regime Treatment
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes:
full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Level of course:
-- item not defined --
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction:
Czech
Course supervisor: doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D.
Course supervising department: Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty:
Teachers:
Prerequisites: (Hydraulics and Hydrology or Hydraulics or Hydrology) and (Soil Science or Pedology and Geology)) or State Bachelor Examination and not (Soil Water Regime Treatment or NOW (Soil Water Regime Treatment)
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
-- item not defined --
 
Course content:
The content of the course has not been saved in this language version.
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching methodDaily attendance
lecture
28 h
practice
28 h
professional educational excursion
16 h
preparation for exam
40 h
elaboration and execution of projects
40 h
Total
152 h
 
Assessment methods:
none
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Total
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
, ČSN 75 42 00 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním, .
, TNV 75 41 02 Pedologický průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách, .
, TNV 75 41 12 Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské užívání krajiny, .
, TNV 75 41 31 Provozní řády závlahových soustav, .
, TNV 75 43 07 Závlahová zařízení podrobná pro postřik, .
, Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.,o provádění některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb, .
, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, .
Holý, M. et al., Závlahové stavby, SNTL Praha, 1976.
Jůva, K., Dvořák, J., Tlapák, V., Odvodňování zemědělské půdy, SZN Praha, 1987.
Legát, Vl., Optimalizace vodního režimu půd řízením hladiny podzemní vody, Úroda č. 1, 1990.
Spitz, P. et al., Progresívní úsporná závlahová zařízení a jejich využívání, VÚMOP Praqha 1998.
Tlapák, V., Málek, J., Legát, Vl., Voda v zemědělské krajině, SZN-Brázda Praha, 1992.
�álek, J., Hydromeliorační způsoby využití odpadních vod a kalů, VUT Brno, 1974.
�álek, J., Závlahové stavby - vybrané statě, Praha 1985.
�matlák, J. et al., Víceúčelové závlahy ovocných sadů, SZN Praha 1981.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study C-LE-LE Biotechnics Landscaping, full-time form, initial period WS 2008/2009
 
Course listed in previous semesters:
Teaching place:
Brno


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: