Course syllabus UVRP - Soil Water Regime Treatment (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: UVRP
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Soil Water Regime Treatment
Course title in English: Soil Water Regime Treatment
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Language of instruction: Czech
Level of course: -- item not defined --
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: doc. PhDr. Ing. Ladislav Koutný, CSc., Ph.D. (examiner, supervisor)
Prerequisites: (Hydraulics and Hydrology or Hydraulics or Hydrology) and (Soil Science or Pedology and Geology)) or State Bachelor Examination and not (Soil Water Regime Treatment or NOW (Soil Water Regime Treatment)
 
Aims of the course:
-- item not defined --
 
Course contents:
The content of the course has not been saved in this language version.
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to apply knowledge
-Ability to solve problems
-Capacity to learn
-Professional knowledge
-Skilled at utilizing and processing information

Specific competences:
 
-Ability to apply knowledge of soil physics
-Ability to design and evaluate amelioration measures
-Ability to design and evaluate measures to support water retention in catchment
-The ability to be oriented in the building plans

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendance
Direct teaching
     lecture28 h
     practice28 h
     professional educational excursion16 h
Self-study
     preparation for exam40 h
     elaboration and execution of projects40 h
Total152 h
 
Assessment methods:
none
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
RE, ČSN 75 42 00 Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním, .
RE, TNV 75 41 02 Pedologický průzkum pro meliorační opatření na zemědělských půdách, .
RE, TNV 75 41 12 Hydrogeologický průzkum pro meliorace a zemědělské užívání krajiny, .
RE, TNV 75 41 31 Provozní řády závlahových soustav, .
RE, TNV 75 43 07 Závlahová zařízení podrobná pro postřik, .
RE, Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb.,o provádění některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb, .
RE, Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, .
REHolý, M. et al., Závlahové stavby, SNTL Praha, 1976.
REJůva, K., Dvořák, J., Tlapák, V., Odvodňování zemědělské půdy, SZN Praha, 1987.
RELegát, Vl., Optimalizace vodního režimu půd řízením hladiny podzemní vody, Úroda č. 1, 1990.
RESpitz, P. et al., Progresívní úsporná závlahová zařízení a jejich využívání, VÚMOP Praqha 1998.
RETlapák, V., Málek, J., Legát, Vl., Voda v zemědělské krajině, SZN-Brázda Praha, 1992.
RE�álek, J., Hydromeliorační způsoby využití odpadních vod a kalů, VUT Brno, 1974.
RE�álek, J., Závlahové stavby - vybrané statě, Praha 1985.
RE�matlák, J. et al., Víceúčelové závlahy ovocných sadů, SZN Praha 1981.

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: