Course syllabus ZL1 - Opening-up of Forests I. (FFWT - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Course code: ZL1
Course title in language of instruction: -- item not defined --
Course title in Czech: Opening-up of Forests I.
Course title in English: Opening-up of Forests I.
Mode of completion and number of credits: Exam (4 credits)
(1 ECTS credit = 28 hours of workload)
Mode of delivery/Timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 16/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Language of instruction: Czech
Level of course: bachelor
Semester: WS 2009/2010
Name of lecturer: doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (instructor)
Prerequisites: Pedology and Geology or (Forest Geology or Forest Geology and Forest Soil Science or Forest Soil Science)
 
Aims of the course:
Připravit posluchače oboru LI pro praktickou činnost při plánování, projektování, výstavbě a údržbě lesní účelové dopravní sítě, včetně optimalizace její tvorby a rekonstrukce v pojetí funkčně integrovaného lesního hospodářství
 
Course contents:
1.Zásady z hlediska funkčně integrovaného LH komplexně pojaté optimální tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě v různých přírodních a hospodářských poměrech. Rozhodovací analýza a její aplikace při výběru optimální varianty trasy lesní účelové komunikace. Trasování a projektování lesních odvozních cest, jejich estetické a ekologicky šetrné začleňování do zpřístupňované krajiny-trasa lesní cesty v půdorysu, řídící čára a její význam při trasování lesních cest v morfologicky členitých terénech. Směrové návrhové prvky, jejich výpočet a vytýčení. Trasa lesní cesty v podélném řezu, výškové návrhové prvky a jejich výpočet. Niveleta trasy, technické podmínky a zásady jejího návrhu. Návrhové prvky tělesa lesní cesty v příčném řezu. Prostorové uspořádání tělesa cesty v přímé a ve směrovém oblouku. Stanovení rozsahu zemních prací, podélné vyrovnání hmot, konstrukce a vlastnosti hmotnice. Projektová dokumentace účelové lesní komunikace, přílohy a jejich vybavení. Využití výpočetní techniky při projektování lesních cest. (allowance 0/0)
 
Learning outcomes and competences:
Generic competences:
 
-Ability to analyse and synthesize
-Ability to apply knowledge
-Ability to communicate with professionals in different field of study
-Ability to create new ideas (creativity)
-Ability to make decisions
-Ability to organize and plan ahead
-Ability to speak and write in mother tongue
-Ability to work independently
-Capacity to adapt to new situations
-Capacity to learn
-Designing and managing projects
-Ethical commitment
-Leadership skills
-Professional knowledge
-Quality concept awareness
-Resolve to succeed
-Skilled at utilizing and processing information
-Work in team

Specific competences:
 
-Competencies to maintain technical condition of forest road network and keep its records in GIS.
-Knowledge of the forest road network construction technology.
-Skills to assess the technical condition of the forest road network and to propose the solution to improve it.
-Skills to work with the GIS system and use it for evidence of forest road network.

Type of course unit: required
Year of study: Not applicable - the subject could be chosen at anytime during the course of the programme.
Work placement: There is no compulsory work placement in the course unit.
Recommended study modules: -
 
Learning activities and study load (hours of study load):
Type of teaching methodDaily attendanceCombined form
Direct teaching
     lecture24 h16 h
     practice24 h0 h
     professional educational excursion16 h0 h
Self-study
     preparation for exam24 h32 h
     preparation of presentation8 h8 h
     writing of seminar paper16 h0 h
Total112 h56 h
 
Assessment methods:
zápočet (ZS), zkouška (LS)
 
Recommended reading:
TypeAuthorTitlePublished inPublisherYearISBN
REBeneš, J., Lesnické stavby, Skripta VŠZ v Brně, 1979, 370 s.
REHanák, K. et al., Lesní dopravní síť, Vybrané statě, Skripta VŠZ v Brně, 1992, 147 s.
REHanák, K., Sereda, O., Hrubešová, E., Lesní dopravní síť, Trasování a projektování lesních odvozních cest, Skripta VŠZ v Brně, 1994, 125 s.
REHanák, K., Zpřístupnění lesa, Vybrané statě II, Skripta MZLU v Brně, 1995, 102 s.
REHanák, K., Zpřístupňování lesa, Odvodňovací objekty na lesních cestách, Skripta MZLU v Brně,1997,108 s.
REHrubešová, E., Zpřístupňování lesa, Cvičení, Skripta MZLU v Brně, 1995, 131 s.
REJurík, L., Lesné cesty, vysokoškolská učebnice, Príroda, Bratislava, 1984, 407 s.

RQrequired
RErecommended


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Type of output: