Sylabus predmetu ZL1 - Opening-up of Forests I. (FFWT - WS 2009/2010)


     Čeština          Angličtina          


Course code:
ZL1
Course title in Czech: Opening-up of Forests I.
Course title in English: Opening-up of Forests I.
Semester:
WS 2009/2010
Mode of completion and number of credits:
Exam (4 credits)
Mode of delivery and timetabled classes: full-time, 2/2/2 (hours weekly/ hours weekly/ days in semester) (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
part-time, 16/0/0 (h/h/days in semester) (lectures per period / seminars per period)
Level of course:
bachelor
Course type:
required
Type of delivery:
usual
Mode of delivery for our mobility students abroad:
-- item not defined --
Language of instruction: Czech
Course supervisor:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Course supervising department:
Department of Landscape Management (FFWT)
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Teachers:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (examiner, instructor, lecturer, supervisor)
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. (instructor)
Prerequisites:
Pedology and Geology or (Forest Geology or Forest Geology and Forest Soil Science or Forest Soil Science)
 
Timetable in this semester:
-- item not defined --
 
Aim of the course and learning outcomes:
Připravit posluchače oboru LI pro praktickou činnost při plánování, projektování, výstavbě a údržbě lesní účelové dopravní sítě, včetně optimalizace její tvorby a rekonstrukce v pojetí funkčně integrovaného lesního hospodářství
 
Course content:
1.
Zásady z hlediska funkčně integrovaného LH komplexně pojaté optimální tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě v různých přírodních a hospodářských poměrech. Rozhodovací analýza a její aplikace při výběru optimální varianty trasy lesní účelové komunikace. Trasování a projektování lesních odvozních cest, jejich estetické a ekologicky šetrné začleňování do zpřístupňované krajiny-trasa lesní cesty v půdorysu, řídící čára a její význam při trasování lesních cest v morfologicky členitých terénech. Směrové návrhové prvky, jejich výpočet a vytýčení. Trasa lesní cesty v podélném řezu, výškové návrhové prvky a jejich výpočet. Niveleta trasy, technické podmínky a zásady jejího návrhu. Návrhové prvky tělesa lesní cesty v příčném řezu. Prostorové uspořádání tělesa cesty v přímé a ve směrovém oblouku. Stanovení rozsahu zemních prací, podélné vyrovnání hmot, konstrukce a vlastnosti hmotnice. Projektová dokumentace účelové lesní komunikace, přílohy a jejich vybavení. Využití výpočetní techniky při projektování lesních cest. (allowance 0/0)
Learning activities and teaching methods:
Type of teaching method
Daily attendanceCombined form
lecture24 h
16 h
practice24 h
0 h
professional educational excursion
16 h0 h
preparation for exam
24 h
32 h
preparation of presentation
8 h8 h
writing of seminar paper
16 h
0 h
Total
112 h
56 h
 
Assessment methods:
zápočet (ZS), zkouška (LS)
 
Assessment criteria ratio:
Requirement type
Daily attendance
Combined form
Total
0 %
0 %
 
Recomended reading and other learning resources:
Recommended:
Beneš, J., Lesnické stavby, Skripta VŠZ v Brně, 1979, 370 s.
Hanák, K. et al., Lesní dopravní síť, Vybrané statě, Skripta VŠZ v Brně, 1992, 147 s.
Hanák, K., Sereda, O., Hrubešová, E., Lesní dopravní síť, Trasování a projektování lesních odvozních cest, Skripta VŠZ v Brně, 1994, 125 s.
Hanák, K., Zpřístupnění lesa, Vybrané statě II, Skripta MZLU v Brně, 1995, 102 s.
Hanák, K., Zpřístupňování lesa, Odvodňovací objekty na lesních cestách, Skripta MZLU v Brně,1997,108 s.
Hrubešová, E., Zpřístupňování lesa, Cvičení, Skripta MZLU v Brně, 1995, 131 s.
Jurík, L., Lesné cesty, vysokoškolská učebnice, Príroda, Bratislava, 1984, 407 s.

Course listed in study plans for this semester:
Field of study B-FOR-FOR Forestry, part-time form, initial period WS 2007/2008
Field of study B-FOR-FOR Forestry, full-time form, initial period WS 2007/2008
 
Course listed in previous semesters:
WS 2017/2018, WS 2016/2017, WS 2015/2016, WS 2014/2015, WS 2013/2014, WS 2012/2013 (and older)
Teaching place: Brno, Hranice na Moravě


Last modification made by Ing. et Ing. Miroslav Cepl on 07/04/2010.

Typ výstupu: