Course syllabus RRLESA - Forestry (FRDIS - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu:
RRLESA
Název předmětu česky: Lesnictví v AJ
Název předmětu anglicky:
Forestry
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: angličtina
Garant předmětu: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující: Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
Obor
Ročník
Vyučující
Akce
ČetnostKapacita
Pondělí
7.00-10.50
Q12
B-RRA-SERRA
1
H. Lorencová
Přednáška
Každý týden24
Úterý
7.00-10.50
C53
B-RRA-SERRA
1
Přednáška
Každý týden
22
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, na kterých se studenti prakticky seznámí se základními lesnickými dokumenty a terénních cvičení zaměřených na praktickou aplikaci znalostí předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Lesnictví -- náplň oboru, historie a vývoj, vývoj společenského vnímání lesa, současný stav lesnictví a lesního hospodářství, tradiční členění lesnictví, moderní přístupy k lesnictví, lesnictví na rozcestí, lesnictví a ochrana přírody, lesnictví a krajinné plánování (dotace 0/0)
2.
Lesnická ekologie - lesní ekosystém a jeho struktura, vývoj lesů na Zemi a ve střední Evropě lesnická geologie a pedologie, lesnická botanika, lesnická klimatolologie, lesnická typologie, stabilita lesních ekosystémů, přírodní x hospodářský les (dotace 0/0)
3.
Hospodářská úprava lesa -- prostorová, časová a těžební úprava lesa, lesnické plánování a plánovací dokumenty (dotace 0/0)
4.
Pěstování lesa -- zakládání lesa a školkařství, soustavy hospodaření v lese, základní pěstební postupy, přírodě blízké lesní hospodářství -- les bohatých struktur (dotace 0/0)
5.Obnova lesa - volba dřevin, způsob obnovy, příprava obnovovaných ploch, obnova přirozená, podmínky přirozené obnovy, způsoby přirozené obnovy, obnova umělá (dotace 0/0)
6.Lesní těžba -- technika a technologie těžby ve vztahu k přírodním podmínkám, strategie lesní těžby, lesní dopravní síť -- klasifikace, základ tvorby (dotace 0/0)
7.
Ochrana lesa -- ochrana před abiotickými a biotickými vlivy, metody ochrany lesa (dotace 0/0)
8.
Funkce lesa v životním prostředí -- současný a moderní přístup k funkcím lesa, kategorizace funkcí lesa, potenciály a účinky lesního ekosystému, klasifikace a členění funkcí lesa, hodnocení funkcí lesa, funkčně-integrované (polyfunkční) LH (dotace 0/0)
9.Lesnická a navazující legislativa -- lesní zákon, zákon o ochraně příroda a krajiny, vlastnické a správní vztahy v lesnictví, les v právním systému státu, les jako soukromý a veřejný majetek (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace B Business, prezenční forma, počáteční období ZS 2009/2010
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. dne 9. 4. 2009.

Type of output: