Course syllabus RRLESA - Forestry (FRDIS - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRLESA
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Lesnictví v AJ
Název anglicky: Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: angličtina
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící, přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, na kterých se studenti prakticky seznámí se základními lesnickými dokumenty a terénních cvičení zaměřených na praktickou aplikaci znalostí předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Lesnictví -- náplň oboru, historie a vývoj, vývoj společenského vnímání lesa, současný stav lesnictví a lesního hospodářství, tradiční členění lesnictví, moderní přístupy k lesnictví, lesnictví na rozcestí, lesnictví a ochrana přírody, lesnictví a krajinné plánování (dotace 0/0)
2.Lesnická ekologie - lesní ekosystém a jeho struktura, vývoj lesů na Zemi a ve střední Evropě lesnická geologie a pedologie, lesnická botanika, lesnická klimatolologie, lesnická typologie, stabilita lesních ekosystémů, přírodní x hospodářský les (dotace 0/0)
3.Hospodářská úprava lesa -- prostorová, časová a těžební úprava lesa, lesnické plánování a plánovací dokumenty (dotace 0/0)
4.Pěstování lesa -- zakládání lesa a školkařství, soustavy hospodaření v lese, základní pěstební postupy, přírodě blízké lesní hospodářství -- les bohatých struktur (dotace 0/0)
5.Obnova lesa - volba dřevin, způsob obnovy, příprava obnovovaných ploch, obnova přirozená, podmínky přirozené obnovy, způsoby přirozené obnovy, obnova umělá (dotace 0/0)
6.Lesní těžba -- technika a technologie těžby ve vztahu k přírodním podmínkám, strategie lesní těžby, lesní dopravní síť -- klasifikace, základ tvorby (dotace 0/0)
7.Ochrana lesa -- ochrana před abiotickými a biotickými vlivy, metody ochrany lesa (dotace 0/0)
8.Funkce lesa v životním prostředí -- současný a moderní přístup k funkcím lesa, kategorizace funkcí lesa, potenciály a účinky lesního ekosystému, klasifikace a členění funkcí lesa, hodnocení funkcí lesa, funkčně-integrované (polyfunkční) LH (dotace 0/0)
9.Lesnická a navazující legislativa -- lesní zákon, zákon o ochraně příroda a krajiny, vlastnické a správní vztahy v lesnictví, les v právním systému státu, les jako soukromý a veřejný majetek (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Znalost druhého jazyka

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v kontextu udržitelného rozvoje
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech
-Schopnost oceňovat mimoprodukční přínosy lesů v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji
-Znalost možností produkčního využití lesů v rozvoji regionů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedla Ing. Eliška Svobodová, Ph.D. dne 9. 4. 2009.

Type of output: