Course syllabus RRLES - Forestry (FRDIS - WS 2009/2010)


     Czech          


Kód předmětu: RRLES
Název předmětu česky:
Lesnictví
Název předmětu anglicky: Forestry
Semestr:
ZS 2009/2010
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
bakalářský
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
DenOd-doMístnostOborRočník
Skupina
VyučujícíAkce
Četnost
Kapacita
Úterý
15.00-16.50
A01
B-RR-SERR
 
 
I. Vyskot, P. Kupec, J. SchneiderPřednáškaKaždý týden
180
Středa
7.00-8.50S122 (BZA)
B-RR-SERR
1
11
Cvičení
Každý týden
25
Středa9.00-10.50S122 (BZA)
B-RR-SERR
1
12
H. LorencováCvičení
Každý týden
25
Čtvrtek
13.00-14.50
S122 (BZA)B-RR-SERR
1
9
H. Lorencová
Cvičení
Každý týden25
Čtvrtek
15.00-16.50
S122 (BZA)B-RR-SERR
1
10
J. FialováCvičení
Každý týden
25
Čtvrtek
17.00-18.50
S122 (BZA)
B-RR-SERR
 
 
J. FialováCvičeníKaždý týden25
Pátek
7.00-8.50
S122 (BZA)
B-RR-SERR
1
6
H. LorencováCvičení
Každý týden
25
Pátek
9.00-10.50
S122 (BZA)
B-RR-SERR
1
7
CvičeníKaždý týden
25
Pátek
11.00-12.50S122 (BZA)B-RR-SERR
1
8
Cvičení
Každý týden
25
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, na kterých se studenti prakticky seznámí se základními lesnickými dokumenty a terénních cvičení zaměřených na praktickou aplikaci znalostí předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Lesnictví -- náplň oboru, historie a vývoj, vývoj společenského vnímání lesa, současný stav lesnictví a lesního hospodářství, tradiční členění lesnictví, moderní přístupy k lesnictví, lesnictví na rozcestí, lesnictví a ochrana přírody, lesnictví a krajinné plánování (dotace 0/0)
2.Lesnická ekologie - lesní ekosystém a jeho struktura, vývoj lesů na Zemi a ve střední Evropě lesnická geologie a pedologie, lesnická botanika, lesnická klimatolologie, lesnická typologie, stabilita lesních ekosystémů, přírodní x hospodářský les (dotace 0/0)
3.Hospodářská úprava lesa -- prostorová, časová a těžební úprava lesa, lesnické plánování a plánovací dokumenty (dotace 0/0)
4.
Pěstování lesa -- zakládání lesa a školkařství, soustavy hospodaření v lese, základní pěstební postupy, přírodě blízké lesní hospodářství -- les bohatých struktur (dotace 0/0)
5.
Obnova lesa - volba dřevin, způsob obnovy, příprava obnovovaných ploch, obnova přirozená, podmínky přirozené obnovy, způsoby přirozené obnovy, obnova umělá (dotace 0/0)
6.Lesní těžba -- technika a technologie těžby ve vztahu k přírodním podmínkám, strategie lesní těžby, lesní dopravní síť -- klasifikace, základ tvorby (dotace 0/0)
7.
Ochrana lesa -- ochrana před abiotickými a biotickými vlivy, metody ochrany lesa (dotace 0/0)
8.
Funkce lesa v životním prostředí -- současný a moderní přístup k funkcím lesa, kategorizace funkcí lesa, potenciály a účinky lesního ekosystému, klasifikace a členění funkcí lesa, hodnocení funkcí lesa, funkčně-integrované (polyfunkční) LH (dotace 0/0)
9.
Lesnická a navazující legislativa -- lesní zákon, zákon o ochraně příroda a krajiny, vlastnické a správní vztahy v lesnictví, les v právním systému státu, les jako soukromý a veřejný majetek (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
přednáška
28 h
cvičení
28 h
příprava na zkoušku
28 h
příprava na průběžné hodnocení14 h
příprava prezentace
42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JURČA, J. Lesní hospodářství.
Col. Pestovanie lesa. 1st vyd. Bratislava: Príroda, 1991. 465 s. Lesníctvo. ISBN 80-07-00428-9.
DEJMAL, J. Lesní těžba.
POLÁK, L. Hospodářská úprava lesů. 2nd vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1987. 76 s.
KULA, E. Ochrana lesů s fytopatologií I.: (cvičení). 1st vyd. Brno: VŠZ, 1985. 204 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Specializace P Podnikání, prezenční forma, počáteční období ZS 2009/2010
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Vladimír Konopáč, MSc. dne 24. 5. 2010.

Type of output: