Course syllabus RRLES - Forestry (FRDIS - WS 2009/2010)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          


Kód předmětu: RRLES
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Lesnictví
Název anglicky: Forestry
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: čeština
Typ studia: bakalářský
Semestr: ZS 2009/2010
Vyučující: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D. (přednášející)
Ing. Helena Lorencová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiří Schneider, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: žádné
 
Zaměření předmětu:
Výuka bude probíhat formou přednášek a cvičení, na kterých se studenti prakticky seznámí se základními lesnickými dokumenty a terénních cvičení zaměřených na praktickou aplikaci znalostí předmětu.
 
Obsah předmětu:
1.Lesnictví -- náplň oboru, historie a vývoj, vývoj společenského vnímání lesa, současný stav lesnictví a lesního hospodářství, tradiční členění lesnictví, moderní přístupy k lesnictví, lesnictví na rozcestí, lesnictví a ochrana přírody, lesnictví a krajinné plánování (dotace 0/0)
2.Lesnická ekologie - lesní ekosystém a jeho struktura, vývoj lesů na Zemi a ve střední Evropě lesnická geologie a pedologie, lesnická botanika, lesnická klimatolologie, lesnická typologie, stabilita lesních ekosystémů, přírodní x hospodářský les (dotace 0/0)
3.Hospodářská úprava lesa -- prostorová, časová a těžební úprava lesa, lesnické plánování a plánovací dokumenty (dotace 0/0)
4.Pěstování lesa -- zakládání lesa a školkařství, soustavy hospodaření v lese, základní pěstební postupy, přírodě blízké lesní hospodářství -- les bohatých struktur (dotace 0/0)
5.Obnova lesa - volba dřevin, způsob obnovy, příprava obnovovaných ploch, obnova přirozená, podmínky přirozené obnovy, způsoby přirozené obnovy, obnova umělá (dotace 0/0)
6.Lesní těžba -- technika a technologie těžby ve vztahu k přírodním podmínkám, strategie lesní těžby, lesní dopravní síť -- klasifikace, základ tvorby (dotace 0/0)
7.Ochrana lesa -- ochrana před abiotickými a biotickými vlivy, metody ochrany lesa (dotace 0/0)
8.Funkce lesa v životním prostředí -- současný a moderní přístup k funkcím lesa, kategorizace funkcí lesa, potenciály a účinky lesního ekosystému, klasifikace a členění funkcí lesa, hodnocení funkcí lesa, funkčně-integrované (polyfunkční) LH (dotace 0/0)
9.Lesnická a navazující legislativa -- lesní zákon, zákon o ochraně příroda a krajiny, vlastnické a správní vztahy v lesnictví, les v právním systému státu, les jako soukromý a veřejný majetek (dotace 0/0)
 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita)
-Schopnost komunikovat s experty v jiném oboru
-Schopnost řešit problémy
-Základní profesní znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Analyzovat problémy regionu
-Formulovat návrhy řešení problémů regionu
-Koncepčně řešit otázky rozvoje regionu v kontextu udržitelného rozvoje
-Připravovat a vyhodnocovat návrhy řešení na odstranění regionálních disparit v širších souvislostech
-Schopnost oceňovat mimoprodukční přínosy lesů v regionálním rozvoji
-Znalost možností mimoprodukčního přínosu lesů v regionálním rozvoji
-Znalost možností produkčního využití lesů v rozvoji regionů

Typ předmětu: povinný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Přímá výuka
     přednáška28 h
     cvičení28 h
Samostudium
     příprava na zkoušku28 h
     příprava na průběžné hodnocení14 h
     příprava prezentace42 h
Celkem140 h
 
Požadavky na ukončení:
žádné
 
Literatura:
TypAutorNázevMísto vydáníNakladatelRokISBN
ZJURČA, J.Lesní hospodářství
ZCol.Pestovanie lesaBratislavaPríroda199180-07-00428-9
ZDEJMAL, J.Lesní těžba
ZPOLÁK, L.Hospodářská úprava lesůBrnoVysoká škola zemědělská1987
ZKULA, E.Ochrana lesů s fytopatologií I.: (cvičení)BrnoVŠZ1985

Zzákladní literatura
Ddoporučená literatura


Poslední změnu provedl Vladimír Konopáč dne 24. 5. 2010.

Type of output: