Sylabus předmětu ZOCE - Zoocenologie (AF - LS 2007/2008)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZOCE
Název předmětu česky: Zoocenologie
Název předmětu anglicky:
Zoocenology
Semestr: LS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština
Garant předmětu:
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Česká republika je tvořena pestrou mozaikou různých biotopů, na které jsou odlišnými ekologickými podmínkami vázáni svým výskytem živočichové. Cílem předmětu je objasnit posluchačům tyto souvislosti a vytvořit ucelený zoocenologický obraz našeho státu.
 
Obsah předmětu:
1.Úvod (dotace 3/0)
 
a.
EU a ochrana zoocenóz
b.
Ekologie v datech
c.
Zoogeografie
d.
Původ živočichů v ČR

2.
Chráněná území ČR a ochrana živočichů (dotace 0/4)
 
a.
Způsoby organizace ochrany přírody
b.
Právní normy a vyhlášky upravující ochranu živočišných druhů, návaznost na předpisy EU
c.Bioindikátoři

3.
Biotopy České republiky a jejich zoocenózy (dotace 24/0)
 
a.
Významné lokality každého biotopu v ČR
b.
Diagnostické a dominantní druhy bezobratlých a obratlovců
c.
Podmínky výskytu určitých druhů živočichů
d.
Ohrožení a ochrana biotopu
e.
Praktické příklady

4.
Významné druhy živočichů, praktická výuka, výjezdy - morfologie, bionomie, význam (dotace 0/24)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou a předpokladem pro zápis na zkoušku je vypracování semestrální práce
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Borkovcová M., Zoologie pro zahradníky, Skriptum, MZLU Brno, 2003, 80 s.
Chytrý Milan a kolektiv , Katalog biotopů České republiky , Agentura ochrany přírody a krajiny, 2001, 304 s.
Jarklová J., Pelikán J., Ekologický slovník , Fortuna 1999, 144 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Michal Karhánek dne 16. 5. 2008.

Typ výstupu: