Sylabus předmětu KUP - Krajinné a územní plánování (LDF - ZS 2007/2008)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KUP
Název předmětu česky:
Krajinné a územní plánování
Název předmětu anglicky:
Landscape and Land-use Planning
Semestr:
ZS 2007/2008
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (5 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
povinný
Typ výuky předmětu:
normální
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Vyučující:
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
 
Rozvrh v aktuálním období:
Den
Od-do
Místnost
OborVyučující
Akce
ČetnostKapacita
Úterý
13.00-14.50B32N-KI
J. Fialová
Cvičení
Každý týden24
Úterý
17.00-18.50
B35N-KI
I. Vyskot
Přednáška
Každý týden
38
Středa
9.00-10.50
B36
N-KI
CvičeníKaždý týden
24
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit posluchače s metodami, procedurou a legislativním rámcem územního plánování v ČR. Posluchač získá základní informace o soudobých trendech v územním plánování v evropském a světovém kontextu. Na praktických ukázkách jsou vysvětlovány postupy při zpracovávání jednotlivých druhů územně plánovacích podkladů, územně plánovací dokumentace.
 
Obsah předmětu:
1.Krajina - kategorie, pojetí, obsah, systematika, členění, struktura, typizace, klasifikace krajiny podle přírodních faktorů, kulturní vývoj krajiny (dotace 0/0)
2.
Krajinotvorní činitelé - geneze, typizace, procesy, účinnost. Krajinné složky - abiotické, biotické, antropogenní, krajina jako autoregulační systém, krajinné impakty, vazby vstupů a výstupů, rovnováha krajiny (dotace 0/0)
3.Kulturní krajina - stupně antropizace, antropogenní vlivy, kulturní krajiny ČR, typy a střety, využití (dotace 0/0)
4.
Metody analýzy krajiny a krajinných hodnocení, plánování krajiny ( úrovně ) - topické, chorické, regionální, nadregionální (dotace 0/0)
5.
Typy krajinného plánování - prostorové, krajinné, územní, ekologické, oblastní plán a rozvoj (dotace 0/0)
6.
Krajinné plánování - cíle, úkoly, význam, vývojové formy, ekologická syntéza krajiny, metody krajinných syntéz (dotace 0/0)
7.
Mezinárodní vazby krajinného plánování (dotace 0/0)
8.
Strategie trvale udržitelného rozvoje - pojetí, koncepce, zdroje, strategické a prognózní plánování (dotace 0/0)
9.Územní plánování - legislativa, cíle, úkoly, územně plánovací informace, zástupce veřejnosti, rada obcí, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj v území (dotace 0/0)
10.Nástroje územního plánování -- územně plánovací podklady (územně analytické podklady, územní studie), politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán), územní rozhodnutí (dotace 0/0)
11.
Orgány územního plánování, speciální stavební úřady, územní rozhodnutí, vazby EIA, územní souhlas, zastavěné území, územní opatření, úpravy vztahů v území, předkupní právo a náhrady (dotace 0/0)
12.Krajinotvorné projekty a programy - ÚSES, programy revitalizací, obnov, péče o krajinu aj. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Doporučená:
Kubeš, J., Plánování venkovské krajiny, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996
Kubeš, J., Územní plánování pro geografy, Praha, Karolinum, 1998
Maier, K., Ekonomika v území, urbanistická ekonomika a územní rozvoj, Praha, ČVUT, 1997
Maier, K., Územní plánování, Praha, České vysoké učení technické, 1997
Nepomucký, P., Krajinné plánování, Ostrava, VŠB-Technická univerzita, 1996

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
Obor N-KI-IVKP Integrované využívání krajinného prostoru, prezenční forma, počáteční období ZS 2006/2007
Obor N-KI-BUK Biotechnické úpravy krajiny, prezenční forma, počáteční období ZS 2006/2007
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 15. 4. 2008.

Typ výstupu: