Sylabus predmetu GEL - Geologie (ZF - ZS 2006/2007)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
GEL
Název předmětu česky:
Geologie
Název předmětu anglicky:
Geology
Semestr:
ZS 2006/2007
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 1/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
-- obsah této položky nebyl definován --
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Vyučující:
doc. Ing. Stanislav Jelínek, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
prof. Ing. Klement Rejšek, CSc. (zkoušející)
doc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D. (cvičící, přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy geologie (sestávájící se ze dvou hlavních částí mineralogická a petrografická), které dokáží následně prakticky využít v praxi např. v přímém poznávání základních minerálů a hornin s důrazem na popis. Na základě vzniku minerálů a hornin odvodit jejich minerální sílu, způsob a druh zvětrávání a vznik půdního druhu. Dalším cílem studia je seznámení studentů se základy hydrogeologie, endogenní a exogenní dynamiky Země a se základy člennění České republiky do regionálních celků.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod (dotace 1/1)
 
a.
Vymezení pojmu geologie: co je to geologie a na jaké předměty se dělí.
b.Vymezení pojmu minerál: co je to minerál a na jaké skupiny se dělí.
c.
Vymezení pojmu hornina: co je to hornina a na jaké skupiny se dělí.

2.
Mineralogie I (dotace 1/3)
 
a.Vznik minerálů.
b.
Mineralogický systém - I. část

3.
Mineralogie II (dotace 1/3)
 
a.
Mineralogický systém II. část

4.
Petrografie - úvod (dotace 1/1)
 
a.
Vznik hornin.
b.Základní rozdělení hornin.

5.
Petrografie I. (dotace 1/2)
 
a.
Horniny vyvřelé.

6.
Petrografie II. (dotace 1/2)
 
a.
Horniny usazené.

7.Petrografie III. (dotace 1/2)
 
a.Horniny přeměněné.

8.
Vnitřní síly Země - endogenní dynamika (dotace 1/0)
 
a.
Tektonické pohyby.
b.
Zlomová a vrásová tektonika.

9.
Vnější síly Země - exogenní dynamika (dotace 1/0)
 
a.Geologická činnost vody - dešťové a tekoucích vod.
b.
Geologická činnost ledu, ledovců a sněhu.
c.
Geologická činnost větru.

10.
Krasové jevy, hydrogeologie (dotace 1/0)
 
a.Endokras a Exokras.
b.
Základy hydrogeologie.

11.Základy regionální geologie (dotace 1/0)
 
a.Základní regionálně-geologické členění České republiky.

12.
Zvětrávání hornin (dotace 1/0)
 
a.
Mechanické/fyzikální chemické a biologické zvětrávání hornin.
b.
Závislost zvětrávání na vlastnostech horniny.
c.
Vznik půd.

13.
Život jako geologická síla (dotace 1/0)
 
a.
Geologie a životní prostředí.
b.
Člověk a geologie.
c.Jak se živé a neživé, velké i malé, podílí na 4,5 miliardy let trvající evoluci naší planety.

Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Předmět je ukončen zkouškou, které předchází udělení zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část. Zápočet má dvě praktické části: poznávání minerálů a poznávání hornin.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
JELÍNEK, S. -- BAJER, A. Cvičení z lesnické a zemědělské geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2002. 83 s. ISBN 80-7157-610-7.
HRUŠKA, B. -- JELÍNEK, S. Lesnická geologie. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998. 197 s. ISBN 80-7157-321-3.
LAŠTOVIČKA, Z. Lesnická a zemědělská geologie: (praktikum z geologie pro zemědělské a lesnické obory). 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1996. 159 s. ISBN 80-7157-199-7.
SUK, M. Geologické faktory v ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: 1999. 166 s. ISBN 80-7028-100-6.
SUK, M. Geologie a víno. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 68 s.
KOUŘIMSKÝ, J. Atlas drahých kamenů. 2. vyd. Praha: SPN, 1985. 172 s.
KOUŘIMSKÝ, J. Minerály. 1. vyd. Praha: Aventinum, 2003. 256 s. ISBN 80-7151-213-3.
KOUŘIMSKÝ, J. Užitkové nerosty a horniny. 1. vyd. Praha: Aventinum, 1999. 248 s. ISBN 80-7151-072-6.
KACHLÍK, V. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0212-1.
MATYÁŠEK, J. Mineralogický systém. 1. vyd. brno: Masarykova univerzita, 1995. 132 s. ISBN 80-210-1068-1.
MATYÁŠEK, J. -- SUK, M. Základy petrologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 224 s. ISBN 80-210-3011-9.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: ZS 2009/2010, LS 2008/2009, ZS 2007/2008, LS 2005/2006, ZS 2005/2006, LS 2004/2005 (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl Ing. Marek Jičínský dne 30. 8. 2010.

Typ výstupu: