Course syllabus FCE - Fytocenologie (ZF - ZS 2005/2006)


     ECTS syllabus          Syllabus          Timetable          


     Czech          English          


Kód předmětu: FCE
Název v jazyce výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Název česky: Fytocenologie
Název anglicky: Phytocenology
Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů)
(1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže)
Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/1 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Jazyk výuky: -- obsah této položky nebyl definován --
Typ studia: -- obsah této položky nebyl definován --
Semestr: ZS 2005/2006
Vyučující: doc. Ing. Antonín Buček, CSc. (cvičící, garant, přednášející, zkoušející)
Ing. Michal Friedl (cvičící)
Ing. Bohumila Najvarová (cvičící)
Ing. Tereza Stránská (cvičící)
doc. Dr. Ing. Jan Štykar (cvičící, přednášející, zkoušející)
Výchozí předměty: (Bioklimatologie nebo Klimatologie) a (Geologie nebo Geologie pro ZAKA)
 
Zaměření předmětu:
Pochopit zákonitosti formování rostlinných společenstev v kulturní krajině, zvládnout základy jejich analýzy, dokázat rostlinná společenstva charakterizovat a zařazovat podle geobotanického a geobiocenologického klasifikačního systému.
 
Obsah předmětu:
1.1. Význam, náplň, vývoj a současné trendy fytocenologie a geobiocenologie (dotace 0/0)
2.2. Základní pojmy a jejich souvislosti (flóra, vegetace, ekotop, biota, fytocenóza, biocenóza, biotop, ekosystém, geobiocenóza, geobiocén, skupina typů geobiocénů, asociace, synusie, formace, biom) (dotace 0/0)
3.3. Metody studia vegetace (dotace 0/0)
 
a.3.1. Fytocenologická plocha a zápis, minimální areál fytocenózy
b.3.2. Analytické znaky fytocenóz (floristická skladba, patrovitost, abundance, dominance, sociabilita, vitalita, životní formy rostlin)
c.3.3. Syntetické znaky fytoceóz (fytocenologická tabulka, presence, konstance, fidelita, pokryvná hodnota druhu, význačná druhová kombinace, floristická podobnost)

4.4. Interakce vegetace a prostředí (dotace 0/0)
 
a.4.1.Vegetace a reliéf (katéna, hmotnost pohoří, expozice, nadmořská výška, vegetační fenomény -- vrcholový, krasový, hadcový, říční, nivní, anemo-orografické systémy)
b.4.2. Vegetace a klima (teplo, světlo, voda, vítr, chemismus ovzduší)
c.4.3. Vegetace a půda
d.4.4. Vegetace a voda
e.4.5. Vliv živočichů na vegetaci
f.4.6. Vegetace a oheň
g.4.7. Ekoelementy, ekologická konstituce druhů

5.5. Dynamika vegetace (dotace 0/0)
 
a.5.1. Růst a šíření populací rostlin
b.5.2. Vztahy mezi jedinci a populacemi rostlin (vnitrodruhová a mezidruhová konkurence, alelopatie, symbióza, mykorhiza, parazitismus, epifitismus)
c.5.3. Strategie populací (strategie primární -- R,C,S, sekundární)
d.5.4. Sukcese
e.5.5. Dynamika přírodního lesa (přípravný, přechodný a závěrečný les, stadia nástupu,dorůstání, zralosti a rozpadu)
f.5.6. Stabilita a působení stresových faktorů
g.5.7. Principy a mechanismy regenerace

6.6. Rozšíření a vývoj vegetace (dotace 0/0)
 
a.6.1. Biogeografické říše
b.6.2. Zonálnost vegetace
c.6.3. Stupňovitost vegetace
d.6.4. Floroelementy
e.6.5. Vývoj vegetace v pleistocénu
f.6.6. Vývoj vegetace v postglaciálu
g.6.7. Vliv člověka na vegetaci

7.7. Klasifikace vegetace (dotace 0/0)
 
a.7.1. Curyšsko-montpeliérský systém
b.7.2. Geobiocenologická typologie
c.7.3. Lesnická typologie
d.7.4. Klasifikace vegetace podle intenzity antropického ovlivnění a podle stupně ekologické stability

8.8. Mapování vegetace (dotace 0/0)
 
a.8.1. Mapy potenciálního stavu vegetace a mapy rekonstrukční
b.8.2. Mapy reálné vegetace, principy mapování biotopů

9.9. Vegetace v kulturní krajině (dotace 0/0)
 
a.9.1. Principy ochrany genofondu
b.9.2. Ochrana vegetace v programu NATURA 2000
c.9.3. Principy tvorby přírodě blízkých společenstev
d.9.4. Invazní druhy

 
Výstupy předmětu:
Všeobecné kompetence:
 
-Dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací
-Kapacita k učení se
-Schopnost analýzy a syntézy
-Základní profesní znalosti
-Základní všeobecné znalosti

Oborově specifické kompetence:
 
-Apllikace znalosti získané studiem v praxi
-Péče o přírodu a krajinu
-Schopnost hodnocení ekologické stabilty krajiny
-Schopnost orientace v mapách
-Student umí aplikovat získané znalosti při návrhu managementu krajiny
-Student umí rozpoznat a popsat znaky krajiny
-Znalost vlastností primární krajinné struktury

Typ předmětu: volitelný
Ročník: Předmět může být studován libovolně v průběhu studia.
Pracovní stáže: Není vyžadována žádná povinná pracovní stáž.
Doporučené moduly studia: -
 
Aktivity a studijní zátěž (počet hodin studijní zátěže):
DruhPrezenční studium
Celkem0 h
 
Požadavky na ukončení:
Podmínkou zápočtu je účast na cvičeních, terénních praktikách a odevzdání seminární práce. Při ústní zkoušce jsou ověřovány znalosti předmětu dle obsahové náplně.
 
Literatura:
-- obsah této položky nebyl definován --


Poslední změnu provedl Ing. Marek Jičínský dne 15. 5. 2006.

Type of output: