Sylabus předmětu ZPKR - Zpřístupňování krajiny (LDF - 2020/2021 - doktorská studia)Help


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu: ZPKR
Název předmětu česky:
Zpřístupňování krajiny
Název předmětu anglicky:
Accessing the Landscape
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
zkouška (0 kreditů), doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
-- obsah této položky nebyl definován --
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF)
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D. (garant, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Připravit posluchače pro vědeckou činnost při plánování a výstavbě účelové dopravní sítě.
 
Obsah předmětu:
1.
Analýza zpřístupnění krajiny. Optimalizace tvorby a rekonstrukce dopravní sítě účelových komunikací v krajině. Přírodní kritéria. Technická kritéria. Ekonomická kritéria. Ekologická kritéria. Technologie, materiály a mechanizace pro výstavbu účelových komunikací. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
konzultace
10 h
0 h
příprava na zkoušku150 h
0 h
Celkem
160 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška se koná před zkušební komisi, která se skládá ze tří členů. Zkouška je ústní. Otázky zkoušky jsou zaměřeny na témata obsažené v základní literatuře, dále na problematiku zpracovávané doktorské práce a její literární rešerši. Délka zkoušky je min. 60 min. Zkouška je hodnocena na základě prokázaných znalostí studenta po dohodě komise.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
HANÁK, K. a kol. Stavby pro plnění funkcí lesa. 1. vyd. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo Informační centrum ČKAIT, 2008. 300 s. Technická knižnice. ISBN 978-80-87093-76-4.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Trasování a projektování lesních a odvozních cest. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2003. 118 s. 1988. ISBN 80-7157-685-9.
HANÁK, K. -- HRŮZA, P. -- SKOUPIL, J. Zpřístupňování lesa. Vybrané statě I. 1. vyd. Brno: MZLU v Brně, 2002. 154 s. 1945. ISBN 80-7157-639-5.
KOMPAN, F. -- BENEŠ, J. Lesné cesty. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1984. 407 s. Lesnícka veda a výskum.
MAKOVNÍK, Š. a kol. Inžinierske stavby lesnícke. 1. vyd. Bratislava: Príroda, 1973. 1 s. Lesnícka veda a výskum.
ŠPŮREK, J. Silniční stavitelství: Celost. učebnice pro vys. školy. 1. vyd. Praha: SNTL, 1969. 724 s. Řada stavební lit.
MORRIS, J M. Earth Roads : A practical manual for the provision of access for agricultural and forestry projects in developing countries. 2. vyd. Aldershot: Avebury, 1995. 23 s. ISBN 1-85628-989-3.
RAMSAY AND DEMPSEY, J. -- RYAN , T. -- PHILLIPS, H. Forest Road Manual.  [online]. 2004. URL: http://www.coford.ie/iopen24/pub/Reports/ForestRoadManual.pdf..

Doporučená:
WIEST, R L. A Landowner's Guide to Building Forest Access Roads.  [online]. 1998. URL: http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/stewardship/accessroads/accessroads.htm.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích: 2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedla Ing. Alice Malá dne 22. 9. 2020.

Typ výstupu: