Sylabus predmetu KOL3J - Kolokvium III JRPZ (ZF - ZS 2020/2021)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KOL3J
Název předmětu česky: Kolokvium III JRPZ
Název předmětu anglicky:
Colloquium III JRPZ
Semestr:
ZS 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/3 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
Stupeň studia: magisterský navazující
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů (ZF)
Fakulta: Zahradnická fakulta
Vyučující: prof. Ing. Josef Balík, Ph.D. (cvičící, zkoušející)
Ing. Pavel Híc, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Horák, Ph.D. (cvičící, garant)
Prerekvizity: Kolokvium II JRPZ
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět je koncipován pro podporu samostatné a tvůrčí činnosti studentů příslušného výukového modulu. Rozsah předmětu je stanoven na tři první semestry studia. Student obdrží zadání ročníkové práce. Při zpracování ročníkové práce budou studenti aplikovat poznatky, získané při výuce povinně volitelných a volitelných předmětů, popř. poznatky z vykonané praxe.
 
Obsah předmětu:
1.
Přednášková a konzultační část. (dotace 0/21)
2.
Tématický workshop. (dotace 0/21)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
konzultace
3 h
kolokvium42 h
veřejná prezentace (ústní)1 h
příprava na průběžné hodnocení4 h
příprava prezentace
14 h
zpracování projektů
20 h
Celkem
84 h
 
Požadavky na ukončení:
Účast na seminárních cvičeních. Obhajoba odborné ročníkové práce (získání min. 75 bodů ze 100 bodů).
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Celkem
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishintg, 2003.
BĚLOHLÁVKOVÁ, V. 33 rad jak úspěšně prezentovat. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 110 s. ISBN 80-251-0326-9.
MEŠKO, D. -- KATUŠČÁK, D. -- FINDRA, J. a kol. Akademická příručka. 1. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.

Doporučená:
aktuální potravinové právo
Studijní literatura a studijní pomůcky zahrnují všechny literární zdroje, které doporučují garanti předmětů, využitelných pro zpracování a řešení ročníkové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky: Lednice


Poslední změnu provedl Ing. Pavel Čech dne 7. 9. 2020.

Typ výstupu: