Sylabus předmětu ZOOBE-D - Zoologie bezobratlých (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
ZOOBE-D
Název předmětu česky:
Zoologie bezobratlých
Název předmětu anglicky:
Zoology of Invertebrates
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D.
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující:
doc. Ing. Jan Bezděk, Ph.D. (garant, přednášející, zkoušející)
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity: žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Rozvinout znalosti studentů o bezobratlých živočiších získané v magisterském studiu tak, aby byli schopni je využít při posuzování praktického i ekologického významu jednotlivých druhů v agroekosystémech a celé krajině.
 
Obsah předmětu:
1.
Průřez náplní zoologie bezobratlých od obecných kapitol (histologie, organologie, nepohlavní a pohlavní rozmnožování, ontogeneze), přes ekologické nároky a biogeografické aspekty po přehled systému. Důraz bude kladen na taxony všech úrovní důležité z hlediska fungování středoevropské krajiny, jejich role a význam (bioindikace, bioregulace, dekompozitoři organické hmoty, škodlivé druhy). Čili podle důležitosti budou některé taxony probrány jen na úrovni kmenů nebo tříd, jiné až po konkrétní druhy a jejich funkce. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
LAŠTŮVKA, Z. -- GAISLER, J. -- ŠŤASTNÁ, P. -- PELIKÁN, J. Zoologie pro zemědělce a lesníky. 3. vyd. Brno: Konvoj, 2004. 264 s. ISBN 80-7302-065-3.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of zoology. Oxford: Oxford University Press, 2003. 597 s. ISBN 0-19-860758-X.
BARNES, R S K. a kol. The invertebrates : a synthesis. 3. vyd. London: Blackwell Science, 2001. 497 s. ISBN 0-632-04761-5.
Encyclopedia of entomology : A-E. Volume 1. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 815 s. ISBN 0-7923-8670-1.
Encyclopedia of entomology : F-O. Volume 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 817 s. ISBN 0-7923-8670-1.
Encyclopedia of entomology : P-Z. Volume 3. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004. 1619 s. ISBN 0-7923-8670-1.
DETTNER, K. Lehrbuch der Entomologie. 1. vyd. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1999. 20 s. ISBN 3-8274-0801-6.
The insects: An Outline of Entomology. 4. vyd. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1999. 491 s. ISBN 0-412-49360-8.
CHAPMAN, R F. The insects : structure and function. 4. vyd. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. 770 s. ISBN 0-521-57890-6.
MCGAVIN, G. Hmyz: pavoukovci a jiní suchozemští členovci. 1. vyd. V Praze: Knižní klub, 2005. 255 s. ISBN 80-242-1340-0.
STORCH, V. -- WELSCH, U. Systematische Zoologie. 5. vyd. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1997. 14 s. ISBN 3-437-25160-0.
WESTHEIDE, W. Spezielle Zoologie : Einzeller und Wirbellose Tiere.. Teil 1. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 1996. 21 s. ISBN 3-437-20515-3.
KRATOCHVÍL, J. Použitá zoologie 1 : Bezobratlí. 2. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1973. 442 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: