Sylabus předmětu PRMT-D - Provoz mobilní techniky (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu: PRMT-D
Název předmětu česky:
Provoz mobilní techniky
Název předmětu anglicky:
Traction units operation
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia: doktorský
Typ předmětu: volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Vyučující: prof. Ing. František Bauer, CSc. (garant)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
-Podat ucelený přehled o konstrukci a funkci jednotlivých dílčích uzlů mobilních energetických prostředků. Předmět seznamuje studenty o ztrátách a účinnostech silové a výkonové bilance přenosu energie, se zaměření na ekonomiku jejich provozu. Student získá znalosti o vlivu mobilní techniky na životní prostředí.Výstupní znalosti studenta zahrnují orientaci v mobilní dopravní technice, dále schopnost posuzovat efektivitu provozu mobilní techniky v praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Ústrojí pro přenos hnací síly. Spojky, převodovky, redukční převodovky, koncové převody, podvozky. Síly a reakce na kola,hnací síla, součinitel záběru, odpory proti pohybu, silová bilance vozidla, terra mechanika. (dotace 0/0)
2.
Silové řešení vozidla s nářadím, silové řešení nákladního automobilu, kontaktní měrný tlak, mezní měrný tlak. (dotace 0/0)
3.
Součinitel využití adheze, závislost prokluzu na součiniteli adheze, vozidla s pohonem více náprav. (dotace 0/0)
4.Síly působící na vozidlo v soupravě s nářadím, tahové vlastnosti. (dotace 0/0)
5.Práce soupravy na svahu, podélná stabilita, příčná stabilita, svahová dostupnost. Metody zjišťování těžiště. (dotace 0/0)
6.
Výkonová bilance, účinnosti-mechanická, prokluzová, valivá a tahová. Ztrátové výkony, užitečné výkony a tahový výkon.Operativní a efektivní výkonnosti. (dotace 0/0)
7.
Tahové charakteristiky, změny v tahových charakteristikách, sestavování mobilních souprav. Zkoušení -- test OECD. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace20 h0 h
projektová práce
60 h
0 h
příprava na zkoušku
200 h
0 h
Celkem280 h0 h
 
Požadavky na ukončení:
Zkouška písemná a ústní.
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktorové dopravní soupravy. In: SYROVÝ, O. Doprava v zemědělství. 1. vyd. Praha: Profi Press, 2008. s. 30--40. ISBN 978-80-86726-30-4.
JECH, J. a kol. Stroje pre rastlinnú výrobu 3: stroje a zariadenia na pozberovú úpravu rastlinných materiálov a na ich skladovanie. 1. vyd. Praha: Profi Press ve spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, 2011. 359 s. ISBN 978-80-86726-41-0.
BAUER, F. -- SEDLÁK, P. -- ŠMERDA, T. Traktory. 1. vyd. V Brně: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita ;, 2006. 192 s. ISBN 80-86726-15-0.
Kol. Mechanizace rostlinné výroby: (Stroje pro zpracování půdy, setí a ochranu rostlin) : návody do cvičení. 1. vyd. Brno: Vysoká škola zemědělská, 1993. 176 s. ISBN 80-7157-085-0.
RENIUS, K. Traktoren Technik und ihre Anwendung. München. München: BLV Verlagsgesellschaft, 1987.
RENIUS, T. Traktoren, Wissen fur die Praxis. V erlag Frankfurt: BLV Verlagsgesellchaft Munchen, 2005. 189 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2013/2014 - doktorská studia, 2012/2013 - doktorská studia, 2011/2012 - doktorská studia, 2010/2011 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: