Sylabus predmetu KREKO-D - Krajinná ekologie (AF - 2020/2021 - doktorské štúdiá)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KREKO-D
Název předmětu česky:
Krajinná ekologie
Název předmětu anglicky: Landscape Ecology
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility:
-- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Fakulta:
Vyučující: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná (garant, zkoušející)
Mgr. et Mgr. Ing. Hana Vavrouchová, Ph.D. (zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Cílem je charakterizovat krajinu jako fenomén, identifikovat a poznat problémy zemědělského využívání krajiny, uvést studenty do krajinně ekologických výzkumných metod a jejích aplikací v zemědělské a projektové praxi.
 
Obsah předmětu:
1.
Ekologie ve vztahu ke krajině (dotace 0/0)
 
a.
Krajina jako předmět studia, rozdílná pojetí a vnímání krajiny, vznik krajinné ekologie jako transdisciplinární vědy

2.
Krajina jako komplexní útvar - základní atributy krajiny. (dotace 0/0)
 
a.
Složky a prvky krajiny, krajinné faktory, přírodní krajinotvorné procesy, ekosystémy a geosystémy, atributy krajiny, krajina jako autoregulační systém, homeostáze krajiny

3.
Krajina a člověk (dotace 0/0)
 
a.
Základní funkce krajiny ve vztahu ke člověku, komplexní krajinný potenciál, vznik kulturní krajiny, zatížitelnost krajiny a její limity, přírodní a civilizační disturbance.

4.
Proměny kulturní krajiny (dotace 0/0)
 
a.
Stupně antropogenní přeměny krajiny, změny vratné a nevratné, charakter narušených a devastovaných krajin, degradační a regenerační procesy v krajině. Ekologie obnovy, obnova biotopů v kulturní krajině, přirozená renaturalizace, řízená sukcese.

5.Zemědělská krajina (dotace 0/0)
 
a.Optimalizace prostorové a funkční struktury zemědělsky využívané krajiny. likvidace rozptýlené zeleně, unifikace krajiny, změny krajinného rázu. Problémy spojené s chemizací zemědělství.
b.
Ekologizační trendy v současném zemědělství, alternativní zemědělské technologie, udržitelné zemědělství a lesnictví. Dvojí role zemědělce v krajině. Agro-environmentální programy.

6.
Koncepce obnovy ekologické stability krajiny (dotace 0/0)
 
a.Koncepce územních systémů ekologické stability (ÚSES), klíčové pojmy, metodika tvorby ÚSES, dosavadní zkušenosti s realizací ÚSES, obdobné programy v zahraničí, EECONET. Typy a funkce krajinné zeleně.

7.
Udržitelné hospodaření v krajině (dotace 0/0)
 
a.
Vize trvale udržitelného hospodaření v krajině v národních a mezinárodních souvislostech,
udržitelný rozvoj venkova (Corkská deklarace). Agrární politika a její odraz ve venkovské krajině, Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

Studijní aktivity a metody výuky:
DruhPrezenční studiumKombinované studium
konzultace70 h
70 h
příprava na zkoušku
126 h126 h
Celkem196 h196 h
 
Požadavky na ukončení:
ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
FORMAN, R T T. -- GODRON, M. Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Academia :, 1993. 583 s. ISBN 80-200-0464-5.
KOVÁŘ, P. Ekosystémová a krajinná ekologie: (textové teze). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 89 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1507-3.
LIPSKÝ, Z. Sledování změn v kulturní krajině : učební text pro cvičení z předmětu Krajinná ekologie. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2000. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
GRMELOVÁ, R. Aspekty a priority trvale udržitelného rozvoje venkovské krajiny. Dizertačná práca. Brno: VŠZ v Brně, 1992. 129.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: