Sylabus předmětu KOM-D - Koroze a ochrana materiálu (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          Angličtina          


Kód předmětu:
KOM-D
Název předmětu česky: Koroze a ochrana materiálu
Název předmětu anglicky:
Corrosion and material protection
Semestr: 2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
doktorský
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu:
normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky:
čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Fakulta:
Vyučující: doc. Ing. Michal Černý, CSc. (cvičící, garant, přednášející, tutor, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Předmět Ochrana proti korozi obsahuje pojednání o komplexu degradačních mechanizmů v oblasti materiálů s důrazem na přiblížení se k reálným podmínkám korozního znehodnocení. Prioritní je získání poznatků z termodynamických a kinetických základů koroze, seznámení se s druhy korozního napadení a jejich synergickým efektem při degradaci moderních konstrukčních materiálů kovového i makromolekulárního původu vlivy fyzikálními, chemickými nebo biologickými, resp. jejich efektivní ochranou.
 
Obsah předmětu:
1.
Úvod do koroze, druhy korozního napadení (dotace 0/0)
2.Termodynamika a kinetika korozních dějů,Bludné proudy, elektrochemická a chemická koroze (dotace 0/0)
3.
Koroze neželezných kovů,Mezikrystalická koroze,koroze a napětí,Protikorozní ochranné povlaky (dotace 0/0)
4.
Zvláštní druhy korozní degradace, Inhibitory koroze, Korozní zkoušky, Koroze železobetonových konstrukcí (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
konzultace20 h20 h
příprava na zkoušku200 h200 h
zpracování seminární práce
60 h
60 h
Celkem
280 h
280 h
 
Požadavky na ukončení:
obhajoba seminární práce + zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
Druh
Prezenční studium
Kombinované studium
Celkem0 %0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
DAVIS, J. ASM International. Corrosion: understanding the basics. Ohio U.S.A.: Materials Park, 2000. 571 s. ISBN 0-87170-641-5.
CHAMBERLAIN, J. -- TRETHEWEY, K. Corrosion for Science and Engineering. Essex: Harlow, 2001. 612 s. ISBN 0-582-23869-2.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky:
Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: