Sylabus předmětu EKO-D - Ekologie (AF - 2020/2021 - doktorská studia)


     Čeština          


Kód předmětu:
EKO-D
Název předmětu česky:
Ekologie
Název předmětu anglicky:
Ecology
Semestr:
2020/2021
Způsob ukončení a počet kreditů:
doktorská komisionální zkouška (0 kreditů)
Forma výuky a dotace hodin:
prezenční, 0/0 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně)
kombinovaná, 0/0 (počet hodin přednášek za období / počet hodin cvičení za období)
Stupeň studia:
-- obsah této položky nebyl definován --
Typ předmětu:
volitelný
Typ výuky předmětu: normální, konzultační
Možnost studia předmětu během zahraniční mobility: -- obsah této položky nebyl definován --
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Garant předmětu:
Garantující ústav: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Fakulta:
Vyučující:
prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc. (garant, přednášející, zkoušející)
doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. (přednášející, zkoušející)
Prerekvizity:
žádné
 
Rozvrh v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Cíl předmětu a studijní výstupy:
Prohloubit poznatky získané během magisterského studia, zdokonalit se v užívání nejdůležitějších ekologických pojmů, poznat základní ekologické vztahy a procesy a naučit se využívat ekologických poznatků. Studenti získají znalosti o fungování přírodních systémů a přírodních procesech v krajině, procesy a jevy v ekosystémech a krajině dokáží posuzovat ve vzájemných souvislostech.
 
Obsah předmětu:
1.Studijní náplň je sestavena podle vzrůstající úrovně a složitosti ekologických jednotek. Tím narůstá komplexnost problematiky a studenti jsou nuceni přemýšlet a posuzovat jevy ve vzájemných souvislostech. Pozornost je zaměřena na tyto tematické okruhy: ekologické faktory, ekologická valence, adaptace, bioindikace, populace, její funkce a vlastnosti (hustota, biomasa, struktura, dynamika), vztahy uvnitř populace a mezi populacemi, společenstva (typy, struktura, vlastnosti), dynamika společenstev, stabilita, diverzita, klimax, ekosystém (produkce, koloběhy látek, tok energie), přirozené a antropogenní ekosystémy. (dotace 0/0)
Studijní aktivity a metody výuky:
Druh
Prezenční studiumKombinované studium
Celkem
0 h
0 h
 
Požadavky na ukončení:
Ústní zkouška
 
Rozložení požadavků na ukončení:
DruhPrezenční studium
Kombinované studium
Celkem
0 %
0 %
 
Studijní literatura a zdroje:
Základní:
BEGON, M. a kol. Ekologie: jedinci, populace a společenstva : [Investice do rozvoje vzdělávání, reg.č.: CZ1.07/2.2.00/15.0084]. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 949 s. ISBN 80-7067-695-7.
TOWNSEND, C R. -- BEGON, M. -- HARPER, J L. Základy ekologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 505 s. ISBN 978-80-244-2478-1.
Kol. Katalog biotopů České republiky = Habitat catalogue of the Czech Republic. 2. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2010. 445 s. ISBN 978-80-87457-02-3.
LAŠTŮVKA, Z. Ekologie. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2000. 184 s. ISBN 80-85615-93-2.
SLAVÍKOVÁ, J. -- ZPĚVÁK, I. Ekologie rostlin. 1. vyd. Praha: SPN, 1986. 366 s.

Doporučená:
ALLABY, M. A dictionary of ecology. 3. vyd. Oxford: Oxford University Press, 2005. 473 s. ISBN 978-0-19-860905-6.
BEGON, M. -- TOWNSEND, C R. -- HARPER, J L. Ecology: from individuals to ecosystems. 4. vyd. Malden, MA: Blackwell Pub., 2006. 738 s. ISBN 978-1-4051-1117-1.
GURNEY, W. -- NISBET, R. Ecological Dynamics. New York: Oxford University Press, 1998. 9 s. ISBN 0-19-510443-9.
KREBS, J. Behavioural Ecology : An Evolutionary Approach. 3. vyd. London: Blackwell Scientific Publications, 1991. 11 s. ISBN 0-632-02702-9.
PIANKA, E R. Evolutionary Ecology. 6. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 1999. 15 s. ISBN 0-321-04288-3.
TISCHLER, W. Agrarökologie. Jena: VEB Gustav Fischer Verlag, 1965. 499 s.

Zařazení předmětu ve studijních plánech v aktuálním období:
-- obsah této položky nebyl definován --
 
Vyučován v předchozích obdobích:
2019/2020 - doktorská studia, 2018/2019 - doktorská studia, 2017/2018 - doktorská studia, 2016/2017 - doktorská studia, 2015/2016 - doktorská studia, 2014/2015 - doktorská studia (a starší)
Místo výuky: Brno


Poslední změnu provedl David Dozbaba dne 13. 10. 2020.

Typ výstupu: